Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolias delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013

14:00 / 25 April 2013 Poolia Press release

Omstruktureringsarbetet börjar ge önskad effekt

Kvartalsperioden januari-mars

· Intäkterna för Poolia uppgick till 214,0 (276,7) MSEK, en minskning med -22,7%, i lokal valuta motsvarande -22,0%. · Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (2,8) MSEK och rörelsemarginalen till 1,6% (1,0). · Resultatet före skatt uppgick till 3,3 (2,5) MSEK · Resultatet efter skatt uppgick till 2,3 (1,4) MSEK. · Resultatet per aktie uppgick till 0,13 (0,08) SEK. · Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 5,6 (9,4) MSEK. · Soliditeten vid periodens slut uppgick till 31,4% (35,4) och koncernens eget kapital per aktie var 4,69 (6,66) SEK. · Från 2013 fördelas samtliga moderbolagskostnader ut på rörelsesegmenten.

Andra händelser av vikt

· Vi är vald leverantör av Statens Inköpscentral Kammarkollegiet avseende personaluthyrning till statliga myndigheter och verk.   · Vi har skrivit avtal med BMW avseende inhyrning och rekrytering av personal.

VD har ordet - "Omstruktureringsarbetet börjar ge önskad effekt" Pooliakoncernens rörelseresultat på 3,3 MSEK för det första kvartalet 2013 visar att det omfattande omstrukturerings-arbetet under det fjärde kvartalet 2012 börjar få effekt. Kvartalets rörelsevinst på 3,3 MSEK kan jämföras med rörelseförlusterna i det fjärde kvartalet 2012 på 12,5 MSEK exklusive i omstrukturerings- och ändrade livslängdsbedömningar av tillgångar. Det första kvartalets rörelseresultat 2013 överstiger också motsvarande första kvartal 2012 då resultatutfallet var 2,8 MSEK. Jag är glad för detta, men inte nöjd. Vi måste fortsätta vårt arbete med att tydliggöra våra erbjudanden, vara ännu närmare våra kunder, fortsätta att öka effektiviteten och lönsamheten.

Poolia Sverige uppvisar ett rörelseresultat på 4,1 MSEK jämfört med 1,8 MSEK föregående år. Rörelsemarginalen uppgår till 2,5% jämfört med 0,8% motsvarande period föregående år. Intäkterna har minskat med 24% jämfört med första kvartalet 2012. Vi har haft en stabilisering av antalet hyruppdrag från ingången av januari 2013 och genom hela kvartalet. Rekrytering/omställnings andel av omsättningen har ökat från 9% till 15%. Det är omställningen som är starkare än föregående år och inom denna verksamhetsgren har vi också tagit marknadsandelar.

Poolia Tyskland är nu vår näst största marknad. Vi har haft en stark tillväxt under en längre tid och detta fortsätter med en ökning av intäkterna med 28% under första kvartalet, i lokal valuta. Att uppnå denna tillväxt har kostat i struktur-uppbyggnad. Kvartalets rörelseresultat är 0,0 MSEK (0,4 MSEK). Det svaga resultatet härrör sig från lägre rekryteringsintäkter än väntat, sämre effektivitetstal som hög sjukfrånvaro och en uppbyggnad av kontorsstrukturen. Andelen rekrytering uppnådde 13% under första kvartalet 2013 mot 21% föregående år. Vi ser god potential för förbättring av rörelsemarginalen.

I Poolia Storbritannien genomgår vi en generationsväxling och ett förtydligat fokus på Finance & Accounting. Våra intäkter har minskat med 52% i lokal valuta vilket speglar nivån på personalnedgången. Förlusten på 1,1 MSEK relativt 0,1 MSEK föregående år är inte tillfredställande. Aktiviteten är hög men vi har ännu inte fått önskad effekt av vårt arbete. Vi tittar hela tiden på möjliga besparingar på kostnadssidan.

Poolia Finland forsätter att ha en god utveckling beaktat den konjunktur vi har haft. Rekryteringens andel av omsättningen var 10 % jämfört med 14 % under första kvartalet 2012. Det är anledningen till att rörelsemarginalen går ned från 6,0% under första kvartalet 2012 till 4,1% under första kvartalet 2013. Intäkterna har ökat med 4% i lokal valuta relativt föregående år jämfört med en marknadsnedgång på ca 10% på hyrsidan och ca 35% på rekrytering under perioden. Vi fortsätter att ta marknadsandelar i Finland.

Sammanfattningsvis kan vi glädjas åt att omstruktureringsarbetet börjat ge effekt, men vi har ett fortsatt hårt arbete framför oss i en svag konjunktur som ger kontinuerliga utmaningar.

Monika Elling VD och koncernchef


För vidare information kontakta:  Monika Elling, CEO, tel.  08 555 650 60,  070 512 02 01

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/poolia/r/poolias-delarsrapport-1-januari---31-mars-2013,c9406515

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1869/9406515/116801.pdf

Show as PDF