Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kommuniké från Poolia AB:s årsstämma 25 april 2013

17:41 / 25 April 2013 Poolia Press release

Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

 

Val av styrelseledamöter
De tidigare styrelseledamöterna Monica Caneman, Dag Sundström och Björn Örås omvaldes som ledamöter i styrelsen. Lennart Pihl och Anna Söderblom invaldes som nya ledamöter. Björn Örås omvaldes som styrelseordförande.

 

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara fem.

 

Utdelning
Bolagsstämman fastställde förslaget om att ingen utdelning till aktieägarna sker.

 

Styrelse- och revisorarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 1 340 000 kronor, att fördelas med 600 000 kronor till styrelseordföranden och 185 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisorer enligt löpande räkning.

 

Val av revisor
Deloitte AB med huvudansvarige revisorn Henrik Nilsson omvaldes för perioden till och med årsstämman 2014.

 

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Styrelsens förslag överensstämmer med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare där den rörliga ersättningen kan variera från minus 20% till plus 80%.

 

För mer information, kontakta:
Björn Örås, ordförande, tfn: 070 526 79 97
Monika Elling, VD och koncernchef, tfn: 070 512 02 01

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.