Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kallelse till årsstämma

08:00 / 20 March 2013 Poolia Press release

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 kl 16.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Kungsgatan 57A, plan 2.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 april 2013. En anmälan om deltagande i årsstämman ska också vara Poolia tillhanda senast fredagen den 19 april 2013.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till Poolia AB Att: Tarja Roghult Box 207 101 24 Stockholm Anmälan kan också göras per telefon:   08-555 650 33 e-post:    I anmälan ska namn, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden anges. För att aktieägare med förvaltningsregistrerade aktier ska ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktieägaren låter registrera sitt innehav under eget namn så att aktierna är ägarregistrerade i god tid före den 19 april 2013.

Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter Poolias valberedning föreslår omval av ledamöterna Monica Caneman, Dag Sundström och Björn Örås. Margareta Barchan och Håkan Winberg har avböjt omval. Till ny ledamot föreslås Lennart Pihl, civilekonom med egen konsultverksamhet och Anna Söderblom, ekonomie doktor, forskare och kursansvarig vid Handelshögskolan. Björn Örås föreslås till styrelseordförande.

Val av revisor Poolias valberedning föreslår omval av Deloitte AB med huvudansvarige revisorn Henrik Nilsson för perioden till och med årsstämman 2014.

Förslag till årsstämmans dagordning och beslut finns tillgängligt under www.poolia.com från den 4 april 2013.


För mer information, kontakta: Monika Elling, VD och koncernchef, tfn: 070 512 02 01

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/poolia/r/kallelse-till-arsstamma,c9387988