Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolias bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012

07:00 / 14 February 2013 Poolia Press release

Fjärde kvartalet, ett omställningskvartal för PooliaKvartalsperioden oktober-december

· Intäkterna för Poolia uppgick till 228,8 (292,0) MSEK, en minskning med 21,7 %, i lokal valuta motsvarande -20,9%. · Rörelseresultatet uppgick till -32,3 (-1,8) MSEK och rörelsemarginalen till -14,1% (-0,6). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader samt ändrad livslängdsbedömning på investeringar med 19,8 MSEK. · Resultatet före skatt uppgick till -32,1 (-1,4) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till -26,2 (1,4) MSEK. · Resultatet per aktie uppgick till -1,53 (0,08) SEK. · Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var -6,3 (-7,4) MSEK.

Helårsperioden 2012

· Intäkterna för Poolia uppgick till 981,4 (1 122,6) MSEK, en minskning med 12,6%, i lokal valuta motsvarande -12,4%. · Rörelseresultatet uppgick till -29,9 (17,2) MSEK och rörelsemarginalen -3,0% (1,5). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader samt ändrad livslängdsbedömning på investeringar med 20,9 MSEK. · Resultatet före skatt uppgick till -29,7 (17,7) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till -25,5 (14,8) MSEK. · Resultat per aktie uppgick till -1,49 (0,94) SEK. · Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 10,7 (-5,6) MSEK. · Soliditeten vid periodens slut uppgick till 29,7% (34,9) och koncernens eget kapital per aktie var 4,62 (6,60) SEK. · Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna.


För ytterligare information kontakta: Monika Elling, VD och koncernchef, tel 08-555 650 60, 070-512 02 01 Yvonne Helander, finansdirektör, tel 08-555 650 27, 073-944 50 27

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1942107

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1942108

Show as PDF