Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013

07:00 / 24 October 2013 Poolia Press release

"Fokusering på kärnverksamheten och intensivt förbättringsarbete"Kvartalsperioden juli-september

· Intäkterna för Poolia uppgick till 178,2 (217,8) MSEK, en minskning med -18,2%, i lokal valuta motsvarande -18,5%. · Rörelseresultatet uppgick till -14,1 (-0,7) MSEK och rörelsemarginalen -7,9% (-0,3). I resultatet ingår nedskrivning av goodwill hänförlig till omställningsverksamheten med 12,8 MSEK. · Rörelseresultatet exklusive nedskrivning av goodwill är -1,3 MSEK och rörelsemarginalen -0,7%. · Resultatet före skatt uppgick till -14,2 (-0,8) MSEK · Resultatet efter skatt uppgick till -14,3 (-0,8) MSEK. · Resultatet per aktie uppgick till -0,84 (-0,05) SEK. · Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var -6,1 (-2,6) MSEK.

Övriga händelser av vikt

· Poolias dotterbolag Utvecklingshuset har omstrukturerats. Kallelse har skett till extra bolagsstämma att fatta beslut om avyttring av verksamheten till Uniflex AB. · Dotterbolaget Talent Eye har avyttrats till Poolia AB:s tidigare vd Monika Elling per 1 juli 2013 efter beslut på extra bolagsstämma.

Delårsperioden januari-september

· Intäkterna för Poolia uppgick till 596,8 (752,6) MSEK, en minskning med -20,7%, i lokal valuta motsvarande -20,2%. · Rörelseresultatet uppgick till -16,2 (2,4) MSEK och rörelsemarginalen -2,7% (0,3). I resultatet ingår nedskrivning av goodwill hänförlig till omställningsverksamheten med 12,8 MSEK och kostnader i samband med tidigare vd:s avgång med 3,7 MSEK. · Rörelseresultatet exklusive nedskrivning av goodwill är -3,4 MSEK och rörelsemarginalen -0,6%. · Resultatet före skatt uppgick till -16,4 (2,4) MSEK · Resultatet efter skatt uppgick till -16,6 (0,7) MSEK. · Resultatet per aktie uppgick till -0,97 (0,04) SEK. · Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 4,9 (17,0) MSEK. · Soliditeten vid periodens slut uppgick till 28,9% (36,0) och koncernens eget kapital per aktie var 3,65 (6,13) SEK.

Vd har ordet - "Fokusering på kärnverksamheten och intensivt förbättringsarbete"

Poolia redovisar ett rörelseresultat på -14,1 (-0,7) MSEK för det tredje kvartalet 2013. Kvartalets intäkter uppgick till 178,2 (217,8) MSEK, en nedgång med 18,5% i lokal valuta.

Det tredje kvartalet är normalt sett ett svagt kvartal resultatmässigt. Rörelseresultatet för de verksamheter som tillhör Poolias kärnverksamhet uppgick till 1,1 MSEK för det tredje kvartalet. Omställningsverksamheten som bedrivs av Utvecklingshuset drog ned resultatet med 2,4 MSEK. Därtill har Poolia skrivit ned det redovisade värdet av goodwill hänförligt till denna med 12,8 MSEK. Efterfrågan på marknaderna är fortsatt svag med rekryteringsintäkter på låga nivåer utom i Tyskland. Prisbilden är fortsatt stabil. De tecken på en starkare marknad vi såg under sommaren har inte materialiserats ännu.

Poolia Sverige rapporterar ett rörelseresultat på -15,8 (-3,6) MSEK inkl. nedskrivning av goodwill med 12,8 MSEK för det tredje kvartalet 2013. Intäkterna uppgick till 127,9 (165,1) MSEK, en nedgång med 23%. Efterfrågan på hyrtjänster är fortsatt stabil men på en låg nivå. Antalet rekryteringar är lågt jämfört med föregående år.

Omställningsverksamheten, som bedrivs av Utvecklings-huset, har omstrukturerats och personalstyrkan har dragits ned med ungefär en tredjedel. Verksamheten kommer att avyttras till Uniflex AB under förutsättning av beslut på extra bolagsstämma.

Poolia Tysklands intäkter växte med 19% i lokal valuta under kvartalet vilket innebär att Poolia fortsätter att vinna marknadsandelar. Rörelseresultatet har utvecklats positivt under kvartalet. Uppbyggnaden av de kontor som ännu inte visar stabil lönsamhet fortsätter enligt plan.

I Poolia Storbritannien fortsätter arbetet med att bygga upp verksamheten främst inom Finance & Accounting. Utvecklingen av kärnverksamheten behöver fortsätta ännu en tid innan enheten kan visa positivt resultat.

Poolia Finlands verksamhet är fortsatt stabil men lönsamheten pressas av den svaga rekryteringsmarknaden. Intäkterna är i nivå med föregående år men rörelseresultatet är något lägre.

I och med att Poolia nu tydligt fokuserar affärsutvecklingen i Sverige på personaluthyrning och rekrytering intensifieras ledningens arbete med att skapa en växande och lönsam kärnverksamhet.

Dag Sundström Tf vd och koncernchef


För mer information, kontakta: Dag Sundström, tf VD och koncernchef, tfn: 070 511 64 58

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/poolia/r/delarsrapport-1-januari---30-september-2013,c9486728

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1869/9486728/174909.pdf

Show as PDF