Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Strukturella steg har tagits och vi vidtar fler åtgärder för att stärka resultatet

13:00 / 19 July 2012 Poolia Press release

Kvartalsperioden april-juni

· Intäkterna för Poolia uppgick till 258,1 (283,2) MSEK, en minskning med -8,9 %, i lokal valuta motsvarande -9,5%. · Rörelseresultatet, uppgick till 0,3 (5,6) MSEK och rörelsemarginalen till 0,1% (2,0). · Resultatet före skatt uppgick till 0,6 (5,7) MSEK · Resultatet efter skatt uppgick till 0,0 (4,1) MSEK. · Resultatet per aktie uppgick till 0,00 (0,29) SEK. · Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 10,2 (-4,4) MSEK.

 Delårsperioden januari-juni

· Intäkterna för Poolia uppgick till 534,8 (566,8) MSEK, en minskning med -5,7%, i lokal valuta motsvarande -6,1%. · Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (16,0) MSEK och rörelsemarginalen 0,6% (2,8). · Resultatet före skatt uppgick till 3,2 (16,1) MSEK · Resultatet efter skatt uppgick till 1,5 (11,2) MSEK. · Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 19,5 (3,0) MSEK · Soliditeten vid periodens slut uppgick till 33,2% (33,6) och koncernens eget kapital per aktie var 6,24 (6,38) SEK.

Vd har ordet - "Strukturella steg har tagits och vi vidtar fler åtgärder för att stärka resultatet"

På hemmamarknaden Sverige minskar intäkterna med 9%, vilket beror på färre antal dagar i kvartalet, avslut av en stor kund, omställningseffekter av vår omorganisation samt ett osäkert marknadsklimat. Vi har vunnit viktiga kontrakt inom bank- och IT-sektorn. Organisationen har nu ökat sitt externa fokus som kommer att ge en bättre utveckling under hösten. Utifrån kvartalets kombination av omsättningsnedgång, en osäker marknad och en alltför svag lönsamhet med en rörelsemarginal på 2,1% (4,3%) genomför vi i Sverige ett besparingsprogram till ett helårsvärde på 20 MSEK. Personalneddragningar är den stora posten och kostnader för genomförandet beräknas till 2 MSEK och kommer att tas under det tredje kvartalet. Tjänsteområdet rekrytering och omställning ökar sin omsättning under kvartalet, inom detta område görs inga neddragningar.

Poolia Tyskland ökar intäkterna med 18%. Vår tyska ledning och verksamhetsorganisation har hittat ett bra arbetssätt för att bearbeta nya kunder. Vi förväntar oss en fortsatt positiv omsättningsutveckling och en successivt ökad rörelsemarginal från rapporterade 2,5% (0,1) under det andra kvartalet.

Poolia Storbritannien minskar intäkterna med 34%, vilket till största delen beror på en minskning av personalen från 47 personer i slutet av andra kvartalet 2011 till 23,5 i slutet av andra kvartalet 2012. Under kvartalet har vi flyttat till mindre och flexiblare lokaler. I den redovisade rörelseförlusten på 1,8 MSEK ingår flyttrelaterade kostnader på 0,8 MSEK. För att få en ökad transparens och tydlighet i nyckeltal som krävs för att nå lönsamhet har vi delat upp vår engelska verksamhet i fyra resultatområden.

Poolia Finland fortsätter att leverera koncernens högsta rörelsemarginal på 10,4% (9,2) och uppvisar en tillväxt på 13%. Vi tar marknadsandelar i Finland och långsiktigt ser vi att detta fortsätter. På kort sikt och specifikt för tredje kvartalet 2012 kommer tillväxten att upphöra då jämförelsetalen innehåller en större affär av engångskaraktär.

Monika Elling VD och koncernchef


För ytterligare information kontakta: Monika Elling, VD och koncernchef, tel 08-555 650 60, 070-512 02 01 Yvonne Helander, finansdirektör, tel 08-555 650 27, 073-944 50 27

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/poolia/r/strukturella-steg-har-tagits-och-vi-vidtar-fler-atgarder-for-att-starka-resultatet,c9285860

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1869/9285860/31756.pdf

Show as PDF