Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolias bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011

07:00 / 10 February 2012 Poolia Press release

2011 har varit ett år fyllt av investeringar och omstruktureringar som ger en bra grund för framtiden.

Kvartalsperioden oktober-december

· Intäkterna för Poolia uppgick till 292,0 (295,7) MSEK, en negativ tillväxt om -1,2%, i lokal valuta motsvarande    -1,0%. Det största segmentet, Sverige, växer med 4%. · Rörelseresultatet uppgick till -1,8 (-62,2) MSEK och rörelsemarginalen -0,6% (-21,0). · Resultatet före skatt uppgick till -1,4 (-62,1) MSEK · Resultatet efter skatt uppgick till 1,4 (-68,1) MSEK. · Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var -7,4 (13,5) MSEK

Andra händelser av vikt

· Styrelsen föreslår kontantutdelning om 0,43 SEK per aktie, motsvarande 7,4 MSEK.

Helårsperioden 2011 *

· Intäkterna för Poolia uppgick till 1 122,6 (1 028,9) MSEK, en tillväxt om 9%, i lokal valuta motsvarande 11%. · Rörelseresultatet uppgick till 17,2 (-68,6) MSEK och rörelsemarginalen 1,5% (-6,7). · Resultatet före skatt uppgick till 17,7 (-68,4) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till 14,8 (-73,2) MSEK. · Resultatet per aktie inklusive Dedicare uppgick till 0,94 (-3,46) SEK. · Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive Dedicare var -5,6 (8,4) MSEK. · Soliditeten vid periodens slut uppgick till 34,9% (36,0) och koncernens eget kapital per aktie var 6,60 (8,03) SEK. Jämförelsesiffran är inklusive Dedicare.

* Poolias aktier i dotterföretaget Dedicare delades ut till aktieägarna under det andra kvartalet enligt stämmobeslut den 26 april 2011. I koncernens totalresultat redovisas Dedicare som Verksamhet under avveckling (utdelning). Samtliga siffror ovan redovisas därför exklusive Dedicare om inte annat anges.

VD har ordet - "2011 bäddar för framtiden"

2011 har varit ett år fyllt av investeringar och omstruktureringar som ger en bra grund för framtiden.

I Sverige har vi under fjärde kvartalet åter satt Poolia på banan med vår TV-slogan "Behöver du hjälp - Ring Poolia". Vi har under året öppnat tre nya kontor och startat tre nya bolag. Poolia Executive Search har varit lönsamt från första kvartalet medan TalentEye och Poolia Lead, Poolias student respektive HR-konsulting verksamheter, fortfarande är i uppstartsfasen. Vi har satsat för att ytterligare stärka vår rekryteringsverksamhet. Vi har omstrukturerat fem kontor/affärsområden. Vi har fusionerat vår Öresundsregion till Malmö och stängt Köpenhamnskontoret. Vi har dragit ner omkostnaderna genom att fusionera koncernens och Sveriges stabsfunktioner, därtill har vi minskat Sveriges icke operativa enheter. Vi har minskat den Svenska organisationen från fem/sex hierarkiska nivåer till tre/fyra för att skapa den "intraprenörsdrivna" organisation som Poolia vill ha. Utöver detta kommer vi att ytterligare stärka vårt tillväxt- och effektivitetsfokus..

I Poolia Storbritannien har vi dragit ner kostnaderna med över 7 MSEK och vi ser att årstaktsbesparingarna kommer passera 10 MSEK när vi får ett nytt hyresavtal i mitten på 2012. Kvartalet påverkas av återställningskostnad för lokalen om 1,2 MSEK. Under maj till november har Poolia Storbritannien varit operativt lönsamt vilket inte är fallet i december, som är årets säsongsmässigt svagast månad.

Mycket av omstruktureringsarbetet för Poolia Tyskland är klart. Ett nytt team med sälj och effektivitetsfokus är på plats. Detta team har utvecklingspotential gällande effektiviteten i verksamheten.

Poolia Finland har länge haft en mycket bra lönsamhet. 2011 bevisas detta med en ökad tillväxt vilket gjort året till ett mycket bra år. Det bästa någonsin.

Sammantaget är jag nöjd med hur vi lämnar 2011 och vad vi har som möjligheter under 2012. Förfrågningsläget hittills under 2012 är i linje med föregående år.

Monika Elling VD och koncernchef


För mer information, kontakta: Monika Elling, VD och koncernchef, tfn: 070 512 02 01 Lotta Nilsson, finansdirektör, tfn: 073 944 50 64

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/poolia/r/poolias-bokslutskommunike-1-januari---31-december-2011,c9218574

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2084128&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF