Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolias delårsrapport 1 januari - 30 september 2012

07:00 / 26 October 2012 Poolia Press release

Vi anpassar oss till en svagare konjunktur

Kvartalsperioden juli-september

· Intäkterna för Poolia uppgick till 217,8 (263,8) MSEK, en minskning med 17,4 %, i lokal valuta motsvarande 16,6%. · Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (3,0) MSEK och rörelsemarginalen till -0,3% (1,2). · Resultatet före skatt uppgick till -0,8 (3,0) MSEK · Resultatet efter skatt uppgick till -0,8 (2,2) MSEK. · Resultatet per aktie uppgick till -0,05 (0,13) SEK. · Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var -2,6 (-1,1) MSEK.

Delårsperioden januari-september

· Intäkterna för Poolia uppgick till 752,6 (830,6) MSEK, en minskning med 9,4%, i lokal valuta motsvarande  9,4%. · Rörelseresultatet uppgick till 2,4 (19,0) MSEK och rörelsemarginalen 0,3% (2,3). · Resultatet före skatt uppgick till 2,4 (19,1) MSEK · Resultatet efter skatt uppgick till 0,7 (13,4) MSEK. · Resultat per aktie uppgick till 0,04 (0,86) SEK. · Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 17,0 (1,9) MSEK. · Soliditeten vid periodens slut uppgick till 36,0% (34,8) och koncernens eget kapital per aktie var 6,13 (6,58) SEK.

Vd har ordet - "Vi anpassar oss till en svagare konjunktur "

Övergripande för koncernen och kvartalet går vår utlandsverksamhet bra medan verksamheten i Sverige ställer om till en svagare konjunktur. I Storbritannien har vi hittat en lönsam affärsbalans med en betydligt mindre organisation och en lägre kostnadsstruktur. Vår medvetna koncernsatsning på rekrytering utvecklas väl.

På hemmamarknaden Sverige minskar intäkterna med 18%, vilket är hänförligt till hyrsidan och ett betydligt svagare affärsklimat. Tjänsteområdet rekrytering/ omställning ökar. Vi fokuserar på att öka beläggnings-graden och minska kostnaderna, då sjunkande beläggningsgrad är en av förklaringarna till det negativa rörelseresultatet för Sverige. Kundsidan innehåller vunna kontrakt inom bank- och IT-sektorn. Ett större kontrakt som vi förlorade i upphandling 2010 påverkar oss fortsatt negativt. Under 2011 behöll kunden en stor andel av våra konsulter, medan vi under 2012 fasat ut de allra flesta av dessa. Detta leder till tydligt försämrade intäkter i jämförelsesiffrorna 2012 mot 2011.

Det svenska rörelseresultatet uppgår till -1,7 MSEK. I andra kvartalet implementerade vi ett besparingsprogram som syftade till att öka resultatet med 20 MSEK på helårsbasis. Största delen av kostnadsbesparingarna uppnås via naturliga förändringar i den löpande verksamheten. Kostnaden för besparingsprogrammet är 2 MSEK varav 1,1 MSEK belastar tredje kvartalet, resterande belastar fjärde kvartalet. Då vi nu fortsatt tappar intäkter kommer ytterligare besparingar att genomföras för att nå en acceptabel lönsamhet. I resultatet ingår även kostnader för en medveten satsning att stärka vår omställningsverksamhet, vilket under uppbyggnadsfasen har påverkat resultatet negativt med ca 1 MSEK.

Poolia Tyskland ökar intäkterna med 27% i lokal valuta. Verksamheten fortsätter att utvecklas väl. Rörelsemarginalen uppgick under det tredje kvartalet till 7,0% (6,7).

Poolia Storbritannien minskar intäkterna med 38% i lokal valuta, vilket till största delen beror på en fortsatt minskning av innepersonalen, från 35 personer i slutet av tredje kvartalet 2011 till 19 i slutet av tredje kvartalet 2012. Flytten under det andra kvartalet har givit en bättre kostnads-struktur vilket bidragit till det positiva resultatet om 0,6 MSEK (0,4).

Poolia Finland fortsätter att leverera koncernens högsta rörelsemarginal på 11,5% (10,0). Intäkterna minskar med 13% i lokal valuta. Det beror på utmanande jämförelsetal på grund av en ovanligt stor affär under sommaren 2011 samt ett något trögare affärsklimat idag. Poolia Finland tar marknadsandelar och har en allt starkare rekryteringsandel.

Monika Elling VD och koncernchef


För ytterligare information kontakta: Monika Elling, VD och koncernchef, tel 08-555 650 60, 070-512 02 01 Yvonne Helander, finansdirektör, tel 08-555 650 27, 073-944 50 27

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/poolia/r/poolias-delarsrapport-1-januari---30-september-2012,c9324891

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1869/9324891/59604.pdf

Show as PDF