Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolias delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011

13:00 / 26 July 2011 Poolia Press release

Pooliakoncernen är nu ett företag som helt fokuserar på rekrytering, uthyrning och omställning inom tjänstemannasidan. Vi vill vara det självklara valet inom dessa områden.

Kvartalsperioden april-juni

· Intäkterna för Poolia exklusive Dedicare uppgick till 283,2 (252,5) MSEK, en tillväxt om 12%, i lokal valuta motsvarande 15%. · Intäkterna inklusive Dedicare uppgick till 311,3 (334,6) MSEK. · Rörelseresultatet, exklusive Dedicare, uppgick till 5,6  (-4,4) MSEK och rörelsemarginalen 2,0% (-1,7). · Rörelseresultatet inklusive Dedicare uppgick till 7,0 (0,7) MSEK. Rörelsemarginalen är 2,2% (0,2). · Resultatet före skatt, exklusive Dedicare, uppgick till 5,7 (-4,5) MSEK · Resultatet efter skatt, exklusive Dedicare, uppgick till 4,1 (-3,6) MSEK. · Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive Dedicare var -4,4 (0,5) MSEK

Andra händelser av vikt

· Koncernchefen Monika Elling är tillika Poolia Sveriges chef sedan Åsa Edman Källströmer har sagt upp och lämnat sin anställning · Gavin Warner, operationell chef Poolia Storbritannien leder omstruktureringsarbetet och har därmed det lokala huvudansvaret. · Utdelning av aktierna i Dedicare till aktieägarna, segmentet redovisas som verksamhet under avveckling.  

Delårsperioden januari-juni

· Intäkterna för Poolia exklusive Dedicare uppgick till 566,8 (487,8) MSEK, en tillväxt om 16%, i lokal valuta motsvarande 19%. · Intäkterna inklusive Dedicare uppgick till 676,9 (642,9) MSEK. · Rörelseresultatet, exklusive Dedicare, uppgick till 16,0 (-6,3) MSEK och rörelsemarginalen 2,8% (-1,3). · Rörelseresultatet inklusive Dedicare uppgick till 17,7 (2,1) MSEK och belastas av noteringskostnader om 3,0 MSEK. Rörelsemarginalen är 2,6% (0,3). · Resultatet före skatt, exklusive Dedicare, uppgick till 16,0 (-6,3) MSEK. · Resultatet efter skatt, exklusive Dedicare, uppgick till 11,2 (-5,3) MSEK. · Resultatet per aktie inklusive Dedicare uppgick till 0,73 (0,03) SEK. · Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive Dedicare var 3,0 (-10,5) MSEK. · Soliditeten vid periodens slut uppgick till 33,6% (45,5) och koncernens eget kapital per aktie var 6,38 (11,27) SEK.

VD har ordet - "Poolias tillväxt fortsätter"

Utdelningen av Dedicare, som redovisas som verksamhet under avveckling på grund av detta, till våra aktieägare är framgångsrikt genomförd per den 4 maj.

Pooliakoncernen är nu ett företag som helt fokuserar på rekrytering, uthyrning och omställning inom tjänstemanna-sidan. Vi vill vara det självklara valet inom dessa områden. Vi expanderar inom befintligt erbjudande och tar även nya steg. Vi har startat Poolia Executive Search, som varit lönsamt från första dagen. Vi har öppnat nytt Pooliakontor i Falun. Till hösten öppnar vi också i Umeå, Sundsvall och Helsingborg.

Pooliakoncernen växer i kvartalet med 15% i lokal valuta jämfört med föregående år och rörelseresultatet ökar till 5,6 MSEK (-4,4). Det är glädjande att se fortsatt tillväxt och inflöde av uppdrag från såväl redan etablerade kunder som från nya.

Poolia Sverige har under kvartalet haft en tillväxt med 19% och har även vunnit viktiga kontrakt. Rörelsemarginalen fortsätter att öka till 4,3% i förhållande till jämförelse-periodens rörelsemarginal om -1,4%. Vi har för 2011 blivit valda till branschens bästa arbetsgivare i en undersökning utförd av Universum. Det är ett viktigt betyg för oss som är övertygade om att nöjda medarbetare gör skillnaden ute hos kund och att detta har en betydelse i vår möjlighet att attrahera både nya kunder och kandidater.

Poolia Storbritannien visar en vinst om 0,5 MSEK exklusive kostnad för personalomställning om 1 MSEK, vilket är en mycket viktig milstolpe. Vi har sänkt våra kostnader och omorganiserat och fokuserar på områden där vi har de historiskt bästa erfarenheterna.

Poolia Tyskland utvecklas enligt plan. Vi har ett starkt och kompetent team på plats med en mix av tidigare och nya anställda. Vi har med detta nya team ett betydligt starkare fokus på sälj och effektivitet, vilket är en nyckelfaktor för en långsiktig stabil och positiv utveckling.

Poolia Finland har en ökad tillväxttrend och når 25% i tillväxt i lokal valuta under kvartalet. Rörelsemarginalen är bra och ökar till 9,2% (6,7) vilket är koncernens högsta. Vår danska verksamhet är enskilt liten, den drivs och rapporteras nu tillsammans med Sverige.

Vi ser många nya möjligheter inom våra nuvarande marknader och ser positivt på framtiden.

Monika Elling

VD och koncernchef


För mer information, kontakta: Monika Elling, VD och koncernchef, tfn: 070 512 02 01 Lotta Nilsson, finansdirektör, tfn: 073 944 5064

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF