Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolias delårsrapport 1 januari - 31 mars 2011

15:00 / 26 April 2011 Poolia Press release

Poolia, utan Dedicare som redovisas som verksamhet under avveckling på grund av utdelningsförslaget, växer i kvartalet med 23% i lokal valuta jämfört med föregående år och rörelseresultatet ökar till 10,4 MSEK (-1,9).

 Kvartalsperioden januari-mars

·   Intäkterna för Poolia exklusive Dedicare uppgick till 283,6 (235,3) MSEK, en tillväxt om 20%, i lokal valuta motsvarande 23%. ·   Intäkterna inklusive Dedicare uppgick till 365,5 (308,3) MSEK, en tillväxt om 19%. ·   Rörelseresultatet, exklusive Dedicare, uppgick till 10,4 (-1,9) MSEK och rörelsemarginalen 3,7% (-0,8). ·   Rörelseresultatet inklusive Dedicare uppgick till 10,7 (1,4) MSEK och belastas av noteringskostnader om 3,0 MSEK.     Rörelsemarginalen är 2,9% (0,5). ·   Resultatet före skatt, exklusive Dedicare, uppgick till 10,4 (-1,7) MSEK ·   Resultatet efter skatt, exklusive Dedicare, uppgick till 7,2 (-1,7) MSEK. ·   Resultatet per aktie inklusive Dedicare uppgick till 0,44 (0,03) SEK. ·   Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive Dedicare var 7,4 (-11,0) MSEK ·   Soliditeten vid periodens slut inklusive Dedicare uppgick till 35,6% (49,9) och koncernens eget kapital per aktie var 8,42 (12,47)  SEK

Andra händelser av vikt

·   Styrelsen har föreslagit årsstämman att besluta om utdelning av bolagets aktier i Dedicare till aktieägarna i  Poolia AB i samband med notering av aktierna på NASDAQ OMX Stockholm AB. I föreliggande rapport  anges om informationen avser hela koncernen eller  koncernen exklusive Dedicare.    ·   Den nye landschef i Tyskland, Tobias Rebenich har börjat under perioden.

VD har ordet - "Poolias tillväxt fortsätter"

Poolia, utan Dedicare som redovisas som verksamhet under avveckling på grund av utdelningsförslaget, växer i kvartalet med 23% i lokal valuta jämfört med föregående år och rörelseresultatet ökar till 10,4 MSEK (-1,9).

Det är glädjande att se fortsatt tillväxt och inflöde av uppdrag från såväl redan etablerade kunder som från nya. Poolia Sverige har haft en tillväxt med 28%  i kvartalet och fortsätter att öka rörelsemarginalen som blir 6,1%,  i förhållande till jämförelseperiodens rörelsemarginal om 2,9%. Tillväxten syns genom hela Poolia Sverige. Under kvartalet har vi av Universum blivit utnämnda till branschens bästa arbetsgivare. Det är ett viktigt betyg för oss som är övertygade om att nöjda medarbetare gör skillnaden ute hos kund och att detta har en betydelse i vår möjlighet att attrahera kandidater i våra specialistsegment.

Strategiskt, med Sverige som bas, jobbar vi för att Poolia skall bli det självklara valet för rekrytering och personaluthyrning på tjänstemannasidan. Vi jobbar med att ytterligare stärka ett antal kunderbjudanden. Vårt nybildade bolag, Poolia Executive Search, har haft en bra start och positivt rörelseresultat under sitt första kvartal. Verksamheten är viktigt för vår positionering.  Vi expanderar också i basaffären. Vi har öppnat i Falun och startar i augusti i Sundsvall vilket ger oss en Norrlandsrepresentation.   

Tyskland är ett annat fint glädjeämne. Vi har på en mycket kort tid lyckats rekrytera och fylla luckor som uppstod i samband med vårt landschefsbyte. Att vi trots skiftet i laguppställningen växer med 12% i lokal valuta och ökar resultatet relativt föregående år är mycket positivt. Vi är fortfarande på startsträckan för vårt nya team men klart på rätt väg såväl beträffande säljfokus som fokus på kvalitet och effektivitet.

Poolia Storbritannien genererar förlust och vi jobbar vidare för att hitta rätt struktur och en mix i affären för att uppnå solida positiva rörelseresultat. Efter kvartalets utgång har landschefen avgått.

Poolia Finland växer med 17% i lokal valuta. Rörelse-marginalen ökar till 7,1% (5,8). Vår danska verksamhet är enskilt liten och kommer att rapporteras tillsammans med Sverige från och med kvartal två 2011.

Dedicare är sedan länge drivet som ett separat bolag. Styrelsen har föreslagit till årsstämman att besluta om att dela ut Poolias aktier i bolaget i samband med en notering som ett separat bolag på NASDAQ OMX Small Cap-lista. Dedicare, som har en mycket stark marknadsposition, har nyligen vunnit avtal med fyra landsting i Götaland vilket skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Monika Elling

VD och koncernchef


För mer information, kontakta: Monika Elling, VD och koncernchef, tfn: 070 512 02 01 Lotta Nilsson, finansdirektör, tfn: 073 944 50 64

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Genom dotterbolaget Dedicare är Poolia dessutom verksamt inom vårdbemanning i Norge. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF