Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kommuniké från Poolia AB:s årsstämma 26 april 2011

18:26 / 26 April 2011 Poolia Press release

Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Val av styrelseledamöter De tidigare styrelseledamöterna Margareta Barchan, Monica Caneman, och Björn Örås omvaldes som ledamöter i styrelsen. Dag Sundström och Håkan Winberg invaldes som nya ledamöter.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara fem.

Utdelning Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 29 april 2011. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 4 maj 2011.

Bolagsstämman fastställde även föreslagen utdelning av Poolia AB:s aktier i Dedicare AB till aktieägarna. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 29 april 2011. Utdelningen beräknas kunna genomföras genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 4 maj.

Förvärv av egna aktier Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna B-aktier. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att fortlöpande kunna anpassa bolagets storlek på det egna kapitalet och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Förvärv av egna aktier medför även en möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier.

Överlåtelse av egna aktier Stämman beslöt i enlighet styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier.

Styrelse- och revisorarvoden Styrelsearvodet fastställdes till 1 500 000 kronor, att fördelas med 800 000 kronor till styrelseordföranden och  175 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisorer enligt löpande räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. 


För mer information, kontakta: Björn Örås, styrelseordförande, tfn: 070 526 79 97 Monika Elling, VD och koncernchef, tfn: 070 512 02 01

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Genom dotterbolaget Dedicare är Poolia dessutom verksamt inom vårdbemanning i Norge. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.