Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kallelse till årsstämma

09:31 / 28 March 2011 Poolia Press release

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2011 kl 16.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Warfvinges väg 20, plan 5.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 april 2011. En anmälan om deltagande i årsstämman ska också vara Poolia tillhanda senast måndagen den 18 april 2011.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till Poolia AB Att: Tarja Roghult Box 300 81 104 25 Stockholm Anmälan kan också göras per telefon:    08-555 650 33 fax:         08-555 650 90 e-post:     I anmälan ska namn, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden anges. För att aktieägare med förvaltningsregistrerade aktier ska ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktieägaren låter registrera sitt innehav under eget namn så att aktierna är ägarregistrerade i god tid före den 18 april 2011.

Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0,40 SEK per aktie. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 29 april 2011. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut från Euroclear Sweden AB onsdagen den 4 maj 2011. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter Poolia valberedning föreslår omval av ledamöterna Margareta Barchan, Monica Caneman och Björn Örås. Curt Lönnström har avböjt omval och Monika Elling avgår som styrelseledamot i egenskap av vd och koncernchef i företaget. Till ny ledamot föreslås Dag Sundström, vd för Xlent Consulting Group och Håkan Winberg, ekonomi- och finanschef i Capio Group. Björn Örås föreslås till styrelseordförande.

Förslag till årsstämmans dagordning och beslut finns tillgängligt under www.poolia.com (www.poolia.com) från den 31 mars 2011.


För mer information kontakta: Monika Elling, VD / koncernchef, tel. 070 512 02 01

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Genom dotterbolaget Dedicare är Poolia dessutom verksamt inom vårdbemanning i Norge. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.