Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2010

07:00 / 7 February 2011 Poolia Press release

Poolia som koncern växer i kvartalet med 23% i lokal valuta jämfört med föregående år och rörelseresultatet ökar till 13,0 MSEK (1,5) exklusive nedskrivning av goodwillKvartalsperioden oktober-december

· Intäkterna uppgick till 378,6 (315,5) MSEK, en tillväxt om 20%, i lokal valuta motsvarande 23%. · Rörelseresultatet uppgick till -58,2 (1,5) MSEK. I resultatet ingår nedskrivning av goodwill hänförlig till verksamheten i Storbritannien med -71,2 MSEK. · Rörelseresultat exklusive nedskrivning av goodwill är 13,0 (1,5) MSEK och rörelsemarginalen 3,4% (0,5). · Resultatet före skatt uppgick till -58,2 (2,6) MSEK · Resultatet efter skatt uppgick till -65,5 (-0,3) MSEK, motsvarande -3,83 (-0,03) SEK per aktie ·  Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 13,5 (21,4) MSEK

Helåret 2010

· Intäkterna uppgick till 1 360,8 (1 311,1) MSEK, en tillväxt om 3,8%, i lokal valuta motsvarande 5,8%. · Rörelseresultatet uppgick till -47,8 (28,4) MSEK. I resultatet ingår nedskrivning av goodwill hänförlig till verksamheten i Storbritannien med -71,2 MSEK. · Rörelseresultatet före nedskrivningen uppgår till 23,4 (28,4) MSEK och rörelsemarginalen är 1,7% (2,2%). ·  Resultatet före skatt uppgick till -48,1 (30,6) MSEK ·  Resultatet efter skatt uppgick till -58,6 (18,5) MSEK, motsvarande -3,46 (1,04) SEK per aktie · Kassaflöde från den löpande verksamheten var 8,4 (35,8) MSEK · Soliditeten vid periodens slut uppgick till 36,0% (52,3) och koncernens eget kapital per aktie var 8,03 (12,79) SEK

Andra händelser av vikt

· Rekrytering av ny landschef i Tyskland slutförd · Nystartat bolag i Sverige, Poolia Executive Search · Styrelsen föreslår utdelning av Poolias aktier i Dedicare samt en kontantutdelning om 0,4 SEK per aktie · Nedskrivning av goodwill hänförlig till verksamheten i Storbritannien.

VD har ordet - "Poolia växer"

Poolia som koncern växer i kvartalet med 23% i lokal valuta jämfört med föregående år och rörelseresultatet ökar till 13,0 MSEK (1,5) exklusive nedskrivning av goodwill.

Det är glädjande att kunna presentera en kvartalsrapport där Poolia Sverige haft en tillväxt med 29%  och en ökning av rörelsemarginalen till 6,4% (3,0). Rekrytering har haft en tillväxt om 90%. Sverige har tagit marknadsandelar i Stockholm, organisationen i Göteborg har stärkts och Utvecklingshuset har etablerat sig i Malmö och planerar för fortsatt expansion. Vi är stolta över hur väl vi kommer ut i vår medarbetarundersökning och vi ser att arbetsgivarvarumärket kommer bli ännu viktigare när vi ser en begynnande arbetskraftsbrist.

Strategiskt, med Sverige som bas, jobbar vi för att Poolia skall bli det självklara valet för rekrytering och personaluthyrning på tjänstemannasidan. Vi är bra men vill bli ännu bättre och jobbar med att ytterligare stärka ett antal kunderbjudanden. Ett sådant är vårt nybildade bolag, Poolia Executive Search, en satsning som stärker vårt kunderbjudande och mer än dubblar resurserna inom det tjänsteområdet. Ett annat utvecklingsområde är att arbeta fram ett starkare kunderbjudande inom IT-området.

I Tyskland har vi haft problem med lojalitet och vi håller på att skifta och komplettera laguppställningen. Vi har rekryterat en ny landschef med goda ledaregenskaper och lång erfarenhet från branschen. Vi kommer att rekrytera

ytterligare ett antal positioner för att göra Poolia Tyskland komplett och för att ta bolaget till nya nivåer.

Poolia Storbritannien är inne i en viktig utvecklingsfas. Det är drygt ett år kvar till hyresavtalet på våra nuvarande, för stora, lokaler går ut. Det viktigaste är att hitta en struktur och en mix i affären som ger solida positiva rörelseresultat. Vi är inte nöjda med utvecklingen av resultatet och skriver därför ned hela goodwillposten om -71,2 MSEK.

Poolia Finland är i omsättning fortsatt litet men naggande gott med en rörelsemarginal på 12%. Vi sätter kursen mot ökad tillväxt och utökning av verksamheten. Vår danska verksamhet är enskilt liten men har betydelse som en del i den större Öresundregionen.

Dedicare är i mångt och mycket ett separat bolag. Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att dela ut bolaget i samband med en notering av Dedicare som ett separat bolag på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Dedicare, som har en mycket stark marknadsposition, har nyligen vunnit avtal med fyra landsting i Götaland vilket skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Monika Elling

VD och koncernchef


För ytterligare information kontakta: Monika Elling, VD och koncernchef, tel 08-555 650 60, 070-512 02 01 Lotta Nilsson, finansdirektör, tel 08-555 650 64, 073-944 50 64

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Genom dotterbolaget Dedicare är Poolia dessutom verksamt inom vårdbemanning i Norge. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF