Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolias delårsrapport 1 januari - 30 september 2011

07:00 / 26 October 2011 Poolia Press release

"Lönsamhet i Poolias utlandsverksamhet "

Kvartalsperioden juli-september *

· Intäkterna för Poolia uppgick till 263,8 (245,4) MSEK, en tillväxt om 7%, i lokal valuta motsvarande 9%. · Rörelseresultatet uppgick till 3,0 (-0,1) MSEK och rörelsemarginalen 1,2% (-0,1). · Resultatet före skatt uppgick till 3,0 (-0,2) MSEK · Resultatet efter skatt uppgick till 2,2 (0,0) MSEK. ·  Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var -1,1 (5,3) MSEK

* Aktierna i dotterföretaget Dedicare delades ut till Poolias aktieägare under andra kvartalet 2011. I koncernens totalresultat redovisas Dedicare som Verksamhet under avveckling (utdelning) och ingår därför inte i ovan angivna jämförelsesiffor.

Andra händelser av vikt

· Poolias CFO Lotta Nilsson har sagt upp sin anställning och kommer lämna sin tjänst senast om sex månader. · Efterträdare blir Yvonne Helander som sedan fyra år är ekonomichef för Poolia Sverige. Detta förutsätter fackets godkännande.

Delårsperioden januari-september *

· Intäkterna för Poolia uppgick till 830,6 (733,2) MSEK, en tillväxt om 13%, i lokal valuta motsvarande 15%. · Rörelseresultatet uppgick till 19,0 (-6,4) MSEK och rörelsemarginalen 2,3% (-0,9). · Resultatet före skatt uppgick till 19,1 (-6,3) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till 13,4 (-5,2) MSEK. · Resultatet per aktie inklusive Dedicare uppgick till 0,86 (0,37) SEK. · Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive Dedicare var 1,9 (-5,2) MSEK · Soliditeten vid periodens slut uppgick till 34,8% (45,1) och koncernens eget kapital per aktie var 6,58 (11,12) SEK

* Poolias aktier i dotterföretaget Dedicare delades ut till aktieägarna enligt stämmobeslut den 26 april. I koncernens totalresultat redovisas Dedicare som Verksamhet under avveckling (utdelning). Samtliga siffror ovan redovisas därför exklusive Dedicare om inte annat anges.

VD har ordet - "Lönsamhet i Poolias utlandsverksamhet "

Det är med stolthet jag rapporterar om utvecklingen i Poolias utlandsverksamhet vars rörelseresultat ökar från   -0,8 MSEK för tredje kvartalet 2010 till 2,9 MSEK för 2011. Rörelsemarginalen uppgår till 4,7% (-1,2) för denna del av verksamheten.

Poolia har genomgått en kulturell såväl som organisatorisk förändring i såväl Tyskland som i Storbritannien.

I Tyskland driver en ny stark ledning verksamheten på ett målmedvetet och effektivt sätt. Vi har en stor andel nya medarbetare i den operativa verksamheten och de har på kort tid kommit in och blivit en starkt bidragande del i en kund- och säljdriven kultur. I Storbritannien har vi reducerat kostnaderna med 0,7 MGBP på årlig basis. Denna siffra beräknas nå 1 MGBP till mitten av 2012, då vi räknar med att ha reducerat kostnaderna med motsvarande 10% av omsättningen. Vår verksamhet i Finland är fortfarande liten men stabil och tillväxten har ökat rejält under kvartalet.

I Poolia Sverige växer vi med 12%, vi är dock inte nöjda med lönsamheten och är mitt uppe i ett arbete att öka denna. Vi har plattat till organisationen och ökar decentraliseringen. Vi vill ha en effektiv och intraprenörs-driven kultur. Vi arbetar för att minska våra kostnader, vi finjusterar och effektiviserar våra processer och frigör mer säljtid genom att omstrukturera vårt interna arbete.

Vi satsar samtidigt på framtiden och har under perioden investerat i öppning av tre nya kontor, i Helsingborg, Umeå och Sundsvall. Kontoren har nya affärer och vi räknar med att två av tre når break-even på månadsbasis innan året är slut. Vi kommer att satsa på TV marknadsföring från och med kvartal fyra 2011.

Under året har vi startat nya verksamheter. Poolia Executive Search, som startade i början på året, går bättre än planerat. Under perioden har vi startat en ny enhet inom Leadership & Development, som kommer att stödja våra kunders förverkligande av deras affärsstrategier. Vi har även startat TalentEye, en satsning som skall hjälpa företag att hitta unga talanger och hjälpa studenter att hitta och välja rätt arbetsmiljö för en god start i yrkeslivet.

Vi har kraftigt minskat de centrala kostnader till MSEK 1,9 (4,8) under kvartalet varav hälften är långsiktigt.

Vi jobbar fortsatt för att stärka våra erbjudanden, ge våra kunder ett mervärde och bli våra kunders självklara val för stöd när det gäller rekrytering, personaluthyrning, omställning samt utveckling av organisation och ledare.

Monika Elling VD och koncernchef


För mer information, kontakta: Monika Elling, VD och koncernchef, tfn: 070 512 02 01 Lotta Nilsson, finansdirektör, tfn: 073 944 50 64

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/poolia/r/poolias-delarsrapport-1-januari---30-september-2011,c9178445

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1994912&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF