Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Var femte tjänsteman vill byta yrke eller bransch inom ett år

08:54 / 13 August 2010 Poolia Press release

Var femte tjänsteman vill byta yrkesinriktning, eller bransch, inom ett år. Av tjänstemännen i åldern 30 till 44 år vill fler än var fjärde byta yrkesinriktning eller bransch och av de under 30 vill fler än var tredje tjänsteman byta karriär inom ett år. Det i särklass viktigaste när tjänstemännen söker nytt jobb är intressanta och stimulerande arbetsuppgifter. Det visar en ny opinionsundersökning från bemanningsföretaget Poolia.

-   Att var femte tjänsteman vill byta bransch, eller yrke, inom ett år visar att många vill förändra sin arbetssituation tämligen drastiskt. För att lyckas med ett sådant karriärbyte gäller det att fokusera på kompetensutveckling, vara både målmedveten och påläst. Kunskap är makt även i jobbsökarsammanhang,  säger Fredrika Schartau, rekryteringschef på Poolia. Fredrika delar med sig av följande tips för att lyckas byta yrke och/eller bransch: 

· Ha ett tydligt mål och en handfast plan, med delmål, för hur du ska uppnå målet, t ex att investera i kompetensutveckling eller att praktisera. · Kartlägg dina egna kompetensområden och identifiera vad som krävs för att bli framgångsrik inom ditt nya område. · Lär dig så mycket som möjligt om det nya yrket, eller branschen. · Bygg ett nätverk av personer som arbetar inom det område som du är intresserad av. · Skaffa dig en mentor och lär av personer som lyckats med sin karriär makeover. · Tro på dig själv. 

-  Intressanta och stimulerande arbetsuppgifter är det allra viktigaste för tjänstemännen när de söker nytt jobb. Att byta bransch, eller yrke är utvecklande för många, en riktig utmaning, men med rätt kompetens och en långsiktig plan är det många som lyckas, säger Fredrika, och berättar att har man bara rätt kompetens för jobbet man söker ses det som en styrka av många arbetsgivare.

Undersökningen genomfördes i slutet av mars, med 648 tjänstemän anställda inom privat och offentlig sektor, i åldern18-60+ , spridda över riket och har gjorts av Novus på uppdrag av Poolia.

Se bifogad tabell.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Fredrika Schartau, rekryterare, Poolia Tel: 08-555 651 19, mobil 073-944 51 19 E-post:

Poolia är ett auktoriserat bemanningsföretag med mer än 20 års erfarenhet av att förse företag och organisationer med kvalificerade tjänstemän för inhyrning eller rekrytering. Pooliakoncernen har cirka 2000 anställda på ett 20-tal orter i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. År 2009 omsatte Poolia 1,3 miljarder kronor. Pooliaaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Poolia Sverige AB, Box 30081, Stockholm,

tel. 0770-111 222. www.poolia.se (www.poolia.se

Vill du byta bransch eller yrkesinriktning inom ett år?

Antal intervjuer: 648 tjänstemän

  Alla Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- Antal intervjuer 648 284 306 45 211 239 96                 Ja, jag vill byta bransch 8 7 9 8 10 7 4 Ja, jag vill byta yrkesinriktning 6 6 6 13 9 5 - Ja, jag vill byta både bransch och yrke 6 7 5 11 7 6 - Nej 69 69 69 66 59 70 90 Vet ej 11 11 11 3 15 12 6

Av alla tillfråga tjänstemän säger sig 8 % vilja byta bransch det närmaste året, 6 % vill byta yrkesinriktning och 6 % vill byta både bransch och yrkesinriktning, dvs 20% av tjänstemännen vill byta bransch, eller yrkesinriktning, eller både och inom ett år.  Bland tjänstemännen under 29 år vill 8% byta bransch, 13 % byta yrkesinriktning och 11 % vill byta både yrkesinriktning och bransch dvs 32% av dem vill byta bransch, eller yrkesinriktning, eller både och inom ett år. Och fler än var fjärde tjänsteman i åldern 30-44 år vill byta bransch, eller yrkesinriktning eller både och inom ett år.

Vill du byta bransch eller yrkesinriktning inom ett år?                             

  Utbildning Facklig tillhörighet   Grundskola Gymnasium Högskola Nej LO TCO SACO Antal intervjuer 25 192 431 131 33 296 163                 Ja, jag vill byta bransch 8 6 8 7 15 7 6 Ja, jag vill byta yrkesinriktning - 5 7 7 4 4 9 Ja, jag vill byta både bransch och yrke - 10 4 6 - 7 3 Nej 68 66 71 68 69 69 75 Vet ej 24 13 10 12 12 13 7                                            Sektor Hushållsinkomst i kkr   Privat sektor Offentlig sektor -          200 200-399 400-599 600-   Antal intervjuer 364 275 4 122 182 295                   Ja, jag vill byta bransch 9 6 24 7 5 10   Ja, jag vill byta yrkesinriktning 6 6 22 5 3 7   Ja, jag vill byta både bransch och yrke 8 3 - 10 7 2   Nej 64 77 54 64 72 72   Vet ej 13 8 - 13 12 8  

Tjänstemän inom offentlig sektor är minst intresserade av att byta bransch eller yrke, 77 % av dem vill inte byta något av det under det närmaste året.

  Storstad Mellanbygd Glesbygd                         Antal intervjuer 255 284 49                         Ja, jag vill byta bransch 8 7 9         Ja, jag vill byta yrkesinriktning 6 6 11         Ja, jag vill byta både bransch och yrke 6 5 8         Nej 71 68 65         Vet ej 10 13 7        

 Vad av följande är viktigast när du ska söka nytt jobb? 

  Alla Facklig tillhörighet Privat Offentl     Nej LO TCO SACO     Antal intervjuer 648 131 33 296 163                     Bra lön 58 53 60 56 63 59 57 Intressanta/stimulerande arbetsuppgifter 84 79 82 87 85 83 87 Bra chef 38 38 33 35 47 41 35 Utvecklingsmöjligheter 44 43 50 37 55 48 40 Bra kollegor 45 38 48 45 49 45 46 Bra arbetsmiljö 36 34 29 34 39 36 35 Arbetsgivarens värderingar 20 18 13 21 21 22 17 Annat 2 4 9 1 3 3 2 Vet ej 2 2 - 2 2 2 2                

Intressanta/stimulerande arbetsuppgifter är det i särklass viktigaste när tjänstemännen ska byta jobb. Därefter följer lön, bra kollegor och utvecklingsmöjligheter, som hamnar långt efter intressanta arbetsuppgifter, men nära varandra, vilket innebär att de variablerna är ungefär lika viktiga för tjänstemännen. För SACO- och LO-medlemmarna, samt de som inte är med i facket, kommer utvecklingsmöjligheter på tredjeplats, medan bra kollegor är viktigare för och TCO-medlemmarna. SACO-medlemmarna tycker också att det är viktigare med en bra chef, än vad de övriga tycker. Inga svarande prioriterar dock arbetsgivarens värderingar speciellt högt i förhållande till de andra alternativen. Tjänstemännen inom privat sektor prioriterar utvecklingsmöjligheter före bra kollegor, medan de inom offentlig sektor tycker att bra kollegor är viktigare än utvecklingsmöjligheter, när de ska byta jobb.

Vad av följande är viktigast för dig när du ska söka nytt jobb?

    Gift Sambo Ensam Storstad Mellanbygd Glesbygd Antal intervjuer 648 329 165 154 255 284 49                 Bra lön   52 67 61 60 57 51 Intressanta/stimulerande arbetsuppgifter   84 86 82 85 86 83 Bra chef   35 43 41 51 33 23 Utvecklingsmöjligheter   42 51 41 55 36 38 Bra kollegor   40 52 49 50 44 33 Bra arbetsmiljö   32 41 38 39 35 32 Arbetsgivarens värderingar   18 22 22 21 21 12 Annat   3 3 2       Vet ej   3 2 -                      

Tjänstemän i storstad prioriterar bra chef, utvecklingsmöjligheter och bra kollegor betydligt högre än vad tjänstemän i mellan- eller glesbygd gör, men samtliga tycker att intressanta arbetsuppgifter är det viktigaste när man ska söka nytt jobb. 

Vad tycker du är viktigast när du ska söka nytt jobb?

    Hurhållsinkomst kkr       Alla -200 200-399 400-599 600-     Antal intervjuer 648 4 122 182 295                     Bra lön 58 54 65 55 56     Intressanta/stimulerande arbetsuppgifter 84 78 83 89 81     Bra chef 38 19 42 36 38     Utvecklingsmöjligheter 44 35 45 40 47     Bra kollegor 45 76 54 44 42     Bra arbetsmiljö 36 54 44 35 32     Arbetsgivarens värderingar 20 - 25 17 19     Annat 2 - 2 1 4     Vet ej 2 - 1 1 3                    

Tjänstemän med en samlad hushållsinkomst på 600 000 SEK/år rangordnar 1. Intressanta arbetsuppgifter, 2. Bra lön 3. Utvecklingsmöjligheter, medan tjänstemännen i lägre inkomstsegment värderar bra kollegor högre än utvecklingsmöjligheter, när de ska söka nytt jobb. Arbetsmiljön är vikigare i de lägre inkomstsegmenten, medan arbetsgivarens värdringar är viktigare för tjänstemän i inkomstsegmentet 200-399 kkr/år än vad de är för de övriga inkomstsegmenten.

Vad tycker du är viktigast när du ska söka nytt jobb? 

        Alla Sthlm MellanSverige Småland, öarna SydSverige VästSverige Norrland Antal intervjuer 648 149 140 36 85 120 58                 Bra lön 58 56 62 69 53 65 61 Intressanta/stimulerande arbetsuppgifter 84 86 86 80 84 86 88 Bra chef 38 52 32 38 42 40 24 Utvecklingsmöjligheter 44 58 33 37 42 47 38 Bra kollegor 45 51 42 41 44 49 40 Bra arbetsmiljö 36 39 36 32 37 39 31 Arbetsgivarens värderingar 20 23 18 26 16 24 18 Annat 2 4 2 - 4 1 2 Vet ej 2 2 2 -            2 2 -                

Det i särklass viktigaste för tjänstemännen är Intressanta/stimulerande arbetsuppgifter. Därefter kommer  Bra lön. På tredje plats placerar tjänstemännen i Stockholm utvecklingsmöjligheter, medan tjänstemännen i de övriga regionerna placerar bra kollegor på tredje plats. Tjänstemännen i Stockholm tycker också att bra chef, som de placerar på fjärde plats, är viktigare än bra kollegor. Tjänstemännen i Norrland tycker att arbetsmiljön är viktigare än att ha en bra chef.

___________________________________________________________________________

Poolia är ett auktoriserat bemanningsföretag med mer än 20 års erfarenhet av att förse företag och organisationer med kvalificerade tjänstemän för inhyrning eller rekrytering. Pooliakoncernen har cirka 2000 anställda på ett 20-tal orter i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. År 2009 omsatte Poolia 1,3 miljarder kronor. Pooliaaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Poolia Sverige AB, Box 30081, Stockholm,

tel. 0770-111 222.

www.poolia.se (www.poolia.se)

Show as PDF