Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolias delårsrapport 1 januari – 31 mars 2010

13:00 / 27 April 2010 Poolia Press release

  • Intäkterna uppgick till 308,3 (353,5) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,4 (18,4) MSEK
  • Resultatet före skatt uppgick till 1,4 (18,9) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (13,5) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,03 (0,79) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,0 (-1,2) MSEK

Johan Eriksson, Poolias VD och koncernchef, kommenterar resultatet:

Sedan fjärde kvartalet 2009 har marknaden för bemanningstjänster successivt förbättrats. Med den utveckling som vi har sett under första kvartalet 2010 kan vi bekräfta en fortsatt efterfrågeökning inom såväl uthyrning som rekrytering. Då rekrytering är ett av våra fokusområden just nu känns det extra roligt att den verksamheten tar fart så tidigt i uppgångsfasen. Under 2009 då rekryteringsandelen minskade kraftigt blev det extra tydligt hur viktig den är för våra marginaler. Vår bedömning är att den utveckling som vi nu ser kommer att fortsätta även under andra kvartalet vilket tyder på en positiv trend.

Under förra året tvingades vi till nedskärningar i personalstyrkan. Den tillväxt som vi ser på marknaden idag innebär att vi nu utökar organisationen igen för att ännu bättre kunna möta våra kunders behov. Understrykas bör att efterfrågeökningen inte omedelbart blir synlig i resultatet samt att förra årets första kvartal var relativt opåverkat av lågkonjunkturen.

Marknaden inom vårdbemanning har inte varit lika gynnsam utan minskar under första kvartalet i såväl Sverige som Norge. Detta tyder på att detta segment är mer sencykliskt än vår övriga verksamhet.

Vi har fortsatt att utveckla ett nytt affärsområde, Omställning, sedan hösten 2009. Detta affärsområde är ännu litet i Poolia och enbart verksamt inom den svenska verksamheten.

Vårt fokus är att fortsatt erbjuda våra kunder den kompetens och kvalitet som är Poolias signum. De effektiviseringar vi genomförde under förra året har lett till att vi nu kan fortsätta arbetet med att förbättra vår lönsamhet. Med lågkonjunkturen bakom oss ser vi ljust på framtiden och mot ett givande samarbetsår med samtliga våra kunder och kandidater.

Johan Eriksson


För ytterligare information kontakta: Johan Eriksson, vd och koncernchef, tel 08-555 650 60, 070-616 74 47

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources samt Executive. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Genom dotterbolaget Dedicare är Poolia dessutom verksamt inom vårdbemanning i Norge. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF