Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kommuniké från Poolia AB:s årsstämma 27 april 2010

17:39 / 27 April 2010 Poolia Press release

Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Val av styrelseledamöter De tidigare styrelseledamöterna Margareta Barchan, Monica Caneman, Curt Lönnström och Björn Örås omvaldes som ledamöter i styrelsen. Monika Elling invaldes som ny ledamot. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara fem. Utdelning Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 30 april 2010. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 5 maj 2010. Förvärv av egna aktier Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna B-aktier. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att fortlöpande kunna anpassa bolagets storlek på det egna kapitalet och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Förvärv av egna aktier medför även en möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier. Överlåtelse av egna aktier Stämman beslöt i enlighet styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier. Styrelse- och revisorarvoden Styrelsearvodet fastställdes till 1 475 000 kronor, att fördelas med 800 000 kronor till styrelseordföranden, 225 000 kronor till vice ordförande samt 150 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisorer enligt löpande räkning. Ersättning till ledande befattningshavare Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.


För ytterligare information kontakta: Johan Eriksson, vd och koncernchef, tel 08-555 650 60, 070-616 74 47 Björn Örås, styrelseordförande, tel 070 526 79 97

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering, uthyrning och omställning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources samt Executive. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Genom dotterbolaget Dedicare är Poolia dessutom verksamt inom vårdbemanning i Norge. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.