Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kallelse till årsstämma

08:54 / 22 March 2010 Poolia Press release

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 april 2010 kl 16.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Warfvinges väg 20, plan 5.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 april 2010. En anmälan om deltagande i årsstämman ska också vara Poolia tillhanda senast onsdagen den 21 april 2009.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till Poolia AB Att: Tarja Roghult Box 300 81 104 25 Stockholm

Anmälan kan också göras per telefon: 08-555 650 33 fax:  08-555 650 90 e-post: 

I anmälan ska namn, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden anges. För att aktieägare med förvaltningsregistrerade aktier ska ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktieägaren låter registrera sitt innehav under eget namn så att aktierna är ägarregistrerade i god tid före den 21 april 2010.

Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 1,50 SEK per aktie. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 30 april 2010. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut från Euroclear Sweden AB onsdagen den 5 maj 2010.

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter Poolias valberedning föreslår omval av ledamöterna Margareta Barchan, Monica Caneman, Curt Lönnström och Björn Örås. Per Uebel har avböjt omval. Till ny ledamot föreslås Monika Elling. Björn Örås föreslås till styrelseordförande.

Förslag till årsstämmans dagordning och beslut finns tillgängligt under www.poolia.com.


För ytterligare information kontakta: Johan Eriksson, vd och koncernchef, tel 08-555 650 60, 070-616 74 47 Lotta Nilsson, finansdirektör, tel 08-555 650 64, 073-944 50 64

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources samt Executive. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Genom dotterbolaget Dedicare är Poolia dessutom verksamt inom vårdbemanning i Sverige och Norge. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.