Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolias bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2009

08:00 / 11 February 2010 Poolia Press release

Johan Eriksson, Poolias VD och koncernchef, kommenterar resultatet

  • Intäkterna uppgick till 1 311,1 (1 437,8) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 28,4 (105,3) MSEK
  • Resultatet före skatt uppgick till 30,6 (109,6) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till 18,5 (82,6) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,04 (4,61) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35,8 (105,7) MSEK
  • Utdelningen föreslås bli 1,50 (4,50) SEK per aktie2009 har varit ett händelserikt år för Poolia. Den globala ekonomiska krisen vi stått inför har kännetecknats av varsel, konkurser och en världsekonomi i obalans.Krisen har lämnat tydliga spår även i bemanningsbranschen. Efter en bra inledning med ett stabilt första kvartal avtog efterfrågan under andra och tredje kvartalet, främst inom tjänsteområdet rekrytering. Genom kraftiga kostnadsanpassningar och effektiviseringar har vi lyckats minska nedgångens påverkan på resultatet och bibehållit ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.Inbromsningen var särskilt tydlig under andra kvartalet samt under sommarmånaderna. Under slutet av tredje och fjärde kvartalet stabiliserades läget successivt. Vi ser tydliga tecken på en bättre marknad den kommande tiden och är väl rustade för en ökad efterfrågan på våra tjänster.För verksamheten inom vårdbemanning har utvecklingen varit fortsatt god under året. Tillväxten har varit hela 26% med en fortsatt god rörelsemarginal.Under fjärde kvartalet har vi genomfört strukturåtgärder för att åstadkomma ytterligare effektiviseringar i verksamheten. Åtgärderna har belastat rörelseresultatet med 2,6 MSEK under perioden.Trots utvecklingen under 2009 har vi en stabil finansiell ställning helt utan extern finansiering. Det är därför glädjande att få föreslå en utdelning om 1,50 kr/aktie, motsvarande totalt 25,7 MSEK. Johan Eriksson


För ytterligare information kontakta: Johan Eriksson, vd och koncernchef, tel 08-555 650 60, 070-616 74 47 Lotta Nilsson, finansdirektör, tel 08-555 650 64, 073-944 50 64

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources samt Executive. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Genom dotterbolaget Dedicare är Poolia dessutom verksamt inom vårdbemanning i Sverige och Norge. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF