Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolias delårsrapport 1 januari - 30 september 2010

07:00 / 27 October 2010 Poolia Press release

Kvartalsperioden juli-september

· Intäkterna uppgick till 339,3 (317,9) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till 8,4 (3,6) MSEK · Resultatet före skatt uppgick till 8,0 (3,4) MSEK · Resultatet efter skatt uppgick till 6,1 (1,4) MSEK, motsvarande 0,34 (0,06) SEK per aktie · Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 5,3 (8,2) MSEK

Delårsperioden januari-september

· Intäkterna uppgick till 982,2 (995,6) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till 10,4 (27,0) MSEK · Resultatet före skatt uppgick till 10,0 (27,9) MSEK · Resultatet efter skatt uppgick till 6,8 (18,8) MSEK, motsvarande 0,37 (1,06) SEK per aktie · Delårsperiodens kassaflöde från den löpande verksamheten var -5,2 (14,4) MSEK · Soliditeten vid periodens slut uppgick till 45,1% (50,3) och koncernens eget kapital per aktie var 11,12 (12,71) SEK

Viktiga händelser under kvartalet

· Monika Elling ny VD och koncernchef för Poolia · Rekrytering av en ny landschef i Tyskland har påbörjats · Fokus på rekrytering och Poolia Executive · Dedicare startar Omsorg AB 1/11 2010

VD har ordet

Det är med stor stolthet och entusiasm jag har rest runt till våra Poolia kontor. Det finns en Poolia anda, vilja och energi som ger mersmak. Vår strategiska inriktning med fokus på kvalificerade erfarna tjänstemän ligger fast. Vi skall ytterligare stärka och kommunicera våra kvalitetsvärden. Vi kommer att addera kundkoncept för att komplettera det nuvarande tjänsteutbudet. Närmast är ökat fokus på rekryteringsaffären och Poolia Executive Search.

I det tredje kvartalet 2010 nådde vi en omsättningsökning på 6,8% eller 8,5% i lokal valuta. Vi ser även framöver en fortsatt tillväxt i marknaden. Rörelseresultatet om 8,4 MSEK för koncernen (3,6), representerar en ökning om 4,8 MSEK. Rörelsemarginalen om 2,5% ökar i förhållande till föregående år och tidigare under 2010, vi är dock inte nöjda och ett ökat fokus kommer att läggas på våra rörelsemarginaler.

Poolia Sverige, som representerar 52,9% av omsättningen, växer fint med 19%, rörelseresultatet ökar från 2,8 MSEK till 5,5 MSEK. I Tyskland ser vi goda möjligheter för tillväxt och lönsamhetsutveckling. Tillväxten i lokal valuta är i kvartalet 24%, det negativa resultatet är inte representativt.  Poolia Storbritannien nådde nästan upp till break-even, vilket är vårt nästa mål och konjunkturen tillåter oss att öka antalet anställda för att nå nödvändig densitet i våra nuvarande lokaler. Poolia Finland har en stark rörelsemarginal och förbereder nästa steg för tillväxt. Den lilla verksamheten i Poolia Danmark har på grund av sin storlek stora variationer i rörelseresultatet och når break-even för perioden.  Dedicare, som har högsäsong under sommaren, når en god marginal även utan tillväxt.

Monika Elling VD och koncernchef


För mer information, kontakta: Monika Elling, VD och koncernchef, tfn: 070 512 02 01 Lotta Nilsson, finansdirektör, tfn: 073 944 5064

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources samt Executive. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Genom dotterbolaget Dedicare är Poolia dessutom verksamt inom vårdbemanning i Norge. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF