Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

VD och koncernchef Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2008

08:00 / 12 February 2009 Poolia Press release

Poolia visar styrka i lågkonjunkturen. Med organisk tillväxt, ökad lönsamhet och stabila finanser fortsätter bemanningsföretaget Poolia att utvecklas positivt. Den positiva utvecklingen under 2008 avspeglas i en stadig organisk tillväxt i Tyskland, fortsatt stora framsteg för sjukvårdssatsningen Dedicare samt en vändning från negativt till positivt resultat i Storbritannien.

Trots oväntat stora utmaningar med ökad finansoro och en snabb inbromsning i konjunkturen blev 2008 ett mycket bra år för Poolia. Vi gjorde en mycket stark resultatförbättring, ökade omsättningen och höjde effektiviteten.

Helårsintäkterna ökade med 7 procent till sammanlagt 1 437,8 Mkr (1 339,7). Rörelseresultatet uppgick till 105,2 MSEK (70,0). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 105,7 MSEK (77,7). Soliditeten uppgick till 55,7 procent (58,6) och rörelsemarginalen 7,3 procent (5,2).

Under året, och fjärde kvartalet i synnerhet, har vi motverkat konjunkturavmattningen med en aktiv marknadsbearbetning samt en ökad effektivitet.

Verksamheten under 2008 Poolia står för kvalitet och hög grad av specialisering inom yrkesområdena ekonomi, administration, IT samt teknik.

I Poolia Sverige, som svarar för ca 60 procent av intäkterna, har en ökad fokusering på sälj- och marknadsinsatser gett effekt på både volym och resultat. Intäkterna ökade med 7,9 procent.

I Storbritannien tvingade en stor exponering mot bank- och finanssektorn fram neddragningar och organisationsanpassningar redan under hösten 2007. Trots att omsättningen minskade med 35,9 procent under 2008 lyckades vi vända förlust till vinst. Storbritannien blev därmed den enhet som enskilt bidrog mest till Poolias lönsamhetsförbättring under 2008. Det är ett glädjande styrkebesked som visar att vi snabbt kan anpassa oss till nya förutsättningar på en tuff marknad.

I Tyskland var utvecklingen mycket positiv avseende både omsättning och lönsamhet. De nyetablerade platskontoren har utvecklats mycket bra och vi bedömer att det finns en fortsatt stor marknadspotential. Intäkterna ökade med 39 procent.

I Finland var tillväxten stark med koncernens högsta rörelsemarginal. Intäkterna ökade med 39,5 procent.

I Danmark är verksamheten fortfarande mycket liten. Potentialen är god och vi kommer att skapa ökat fokus på säljinsatser för att nå en kritisk massa som ger stabil lönsamhet. Det är också vår bedömning att ett ökat samarbete inom Öresundsregionen kommer att ha en positiv påverkan på verksamheten under 2009. Intäkterna minskade med 2,5 procent.

Inom sjukvårdssektorn hyr vi, under varumärket Dedicare, ut erfarna sjuksköterskor och läkare. För att säkerställa den höga kvaliteten i våra leveranser har verksamheten under året certifierats enligt ISO 9001:2000. Dedicare finns huvudsakligen i Sverige och Norge men under fjärde kvartalet etablerade vi även ett kontor i Helsingfors. Verksamheten har vuxit starkt under flera år och under 2008 ökade intäkterna med 55,7 procent.

Generellt sett ökade andelen uthyrning något i förhållande till andelen rekryteringsuppdrag under 2008. Vid årsskiftet stod uthyrningen för 93 procent av intäkterna. Vi ser det som en naturlig följd av konjunktur-försvagningen, men utvecklingen kan också förklaras med att den snabbt växande verksamheten inom Dedicare endast omfattar sjukvårdsbemanning och inte rekrytering.

Poolias finanser har fortsatt att stärkas under 2008. Förutom effektivitetshöjningen i verksamheten har vi också arbetat aktivt på att stärka balansräkningen. Då vi inte har några större investeringsbehov eller planerat några större förvärv under den närmaste tiden har styrelsen beslutat föreslå en extraordinär utdelning vid årsstämman i april 2009. Vid beräkning av föreslagen utdelning har hänsyn tagits till att marknaden kan komma att försämras ytterligare under 2009.

Framåtblick Vi avser att förstärka vårt erbjudande inom rekrytering för att vara väl rustade när konjunkturen vänder uppåt igen. Vi kommer också att utveckla vårt försäljningsarbete och genomföra fler riktade marknadsaktiviteter. Med starka finanser, ett bra varumärke och en bransch med stor tillväxtpotential på många marknader står Poolia väl rustat inför en mycket intressant framtid.

Johan Eriksson

För vidare information, kontakta Johan Eriksson, koncernchef, 08-650 555 60 Mats Påhlson, finansdirektör, 08-650 555 650 20

Show as PDF