Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolias delårsrapport 1 januari – 30 september 2009

08:00 / 28 October 2009 Poolia Press release

  • Intäkterna uppgick till 995,6 (1 076,3) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 27,0 (86,9) MSEK
  • Resultatet före skatt uppgick till 27,9 (89,8) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till 18,8 (64,7) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,06 (3,59) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,4 (75,0) MSEK
  • Nedskrivning av en anläggningstillgång, ett IT-projekt, har belastat rörelseresultatet med 5,4 MSEK

Johan Eriksson, Poolias VD och koncernchef, kommenterar resultatet:

Under årets tre första kvartal har den globala ekonomiska krisen påverkat företagens behov av såväl inhyrd personal som nyrekryteringar. På flera marknader har vi trots nedgången i efterfrågan lyckats stärka vår marknadsposition vilket är ett styrkebesked. Genom att vi i ett tidigt skede arbetat med kostnadsanpassning har vi klarat konjunkturnedgången på ett bra sätt och vi kommer även fortsättningsvis arbeta med kostnadsanpassning och effektivisering.

Efter det första halvårets inbromsning inom rekrytering förväntade vi oss ett utmanande tredje kvartal. Under sommarmånaderna var efterfrågan fortsatt låg men mot slutet av kvartalet utvecklades båda våra två tjänsteområden, uthyrning och rekrytering, positivt. På de flesta marknader ser vi en stabilisering av marknadsläget och framförallt inom rekryteringsområdet ser vi nu en försiktig ökning av förfrågningstakten jämfört med föregående kvartal.

Inom området vårdbemanning har vi fortsatt utvecklas positivt vilket till viss del väger upp de minskade intäkterna från rekrytering.

Under kvartalet har vi fattat beslut om att konsolidera verksamheten inom Öresundsregionen till Malmö. Vi kommer även fortsättningsvis att ha en mindre representation i Köpenhamn men merparten av resurserna finns i Sverige.

Stockholm 2009-10-28

Johan Eriksson

Läs den fullständiga rapporten på bifogad pdf.


För ytterligare information kontakta: Johan Eriksson, vd och koncernchef, tel 08-555 650 60, 070-616 74 47 Lotta Nilsson, finandirektör, tel 08-555 650 64, 073-944 50 64

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources samt Executive. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Genom dotterbolaget Dedicare är Poolia dessutom verksamt inom vårdbemanning i Sverige, Norge och Finland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF