Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

VD Johan Eriksson kommenterar Poolias delårsrapport 1 januari – 30 juni 2008

13:00 / 18 July 2008 Poolia Press release

Poolia redovisar en kraftig ökning av rörelsemarginalen

Poolia satsar på lönsam tillväxt och de aktiviteter som initierades under slutet av föregående år har snabbt gett resultat och bidrar till en kraftigt ökad rörelsemarginal under årets två första kvartal.

Intäkter Koncernens sammanlagda intäkter under andra kvartalet uppgick till 367 Mkr vilket innebär en ökning av tillväxttakten mot såväl föregående år som föregående kvartal. Ökningen är 14% jämfört med samma period föregående år och har till viss del påverkats av att kvartalet i år hade 3 arbetsdagar fler än förra året p g a påskens placering. Sammantaget för första halvåret uppgick intäkterna till 727 MSEK vilket är en tillväxt på 10%. Vi fortsätter att se en stark efterfrågan efter Poolias tjänster på samtliga marknader förutom i Storbritannien där konkurrensen hårdnat då efterfrågan har minskat.

Högsta tillväxttakten under andra kvartalet står vårdbemanningsbolaget Dedicare för. Ökningstakten i kvartalet var 57% och sammantaget för första halvåret 59%. Dedicare har tecknat ett nytt avtal med Stockholms läns landsting som sträcker sig över två år med option på ytterligare två år. Beslut har också fattats om att Dedicare i höst ska starta verksamhet i Finland.

Poolia Tyskland fortsätter sin starka utveckling och ökade intäkterna med 38% i kvartalet. Den marknadsbedömning som har gjorts har lett till beslutet att ännu ett kontor startades, denna gång i Hannover den 1 juni. Huvudfokus är dock att öka volymerna ännu mer på befintliga kontor genom fler kunder samt genom att leverera resurskonsulter inom Poolias samtliga yrkesområden. Vi vill så fort som möjligt bygga en stabil grund för samtliga kontor som har öppnats under den senaste tvåårsperioden.

Poolia Sverige växte med 19% under andra kvartalet. Beräknas ökningstakten per arbetsdag blir ökningen drygt 13% för såväl andra kvartalet som för första halvåret jämfört med föregående år. Under andra kvartalet har flera nya, stora, ramavtal för uthyrning och rekrytering träffats.

Även Finland har haft en mycket positiv utveckling och hade i andra kvartalet en tillväxt på 55%. Inflödet av såväl nya kunduppdrag som kandidater fortsätter att vara stort.

Danmark har p g a arbetsmarknadsläget en bemanningsmarknad med många utmaningar. Trots det har vi lyckats vända den negativa trenden under andra kvartalet och redovisar nu återigen tillväxtsiffror med god lönsamhet.

I Storbritannien fortsätter omsättningen att sjunka beroende på minskad efterfrågan och hårdare konkurrens, beslutet att koncentrera verksamheten till London och fokusera på lönsamma kunder samt en negativ valutaeffekt. Den minskade efterfrågan är huvudsakligen kopplad till kunder inom finansmarknaden där Poolia Storbritannien traditionellt varit mycket stark. Vi fortsätter arbetet att diversifiera vårt erbjudande till att också omfatta kundgrupper som inte drabbats lika hårt av nedgången.

Resultat Som tidigare har rapporterats har Poolia idag mycket fokus på lönsamhet. Vi har under årets andra kvartal sett en fortsatt kraftig förbättring av rörelseresultatet. Rörelsemarginalen på 8,1%, en ökning med hela 84%, har möjliggjorts genom effektivitetsförbättringar inom koncernens samtliga enheter. Motsvarande resultatförbättring för halvåret är 55% vilket ger en rörelsemarginal på 8,0%.

Johan Eriksson

För ytterligare information kontakta: Johan Eriksson, vd, tel 08-555 650 60 Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20

Poolia’s success is based on continuous effort to achieve the highest quality. We specialise in temporary staffing and permanent recruitment of professional staff in our focus areas of Finance & Accounting, Financial Services, IT & Engineering, Office Support, HR, Sales and Marketing, and Healthcare. Poolia was founded in 1989, is active in six countries and its shares are listed on the OMX Nordic Exchange in Stockholm.

Show as PDF