Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kommuniké från Poolia AB:s årsstämma den 14 april 2008

17:34 / 14 April 2008 Poolia Press release

Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Val av styrelseledamöter De tidigare styrelseledamöterna Margareta Barchan, Monica Caneman, Curt Lönnström, Per Uebel och Björn Örås omvaldes som ledamöter i styrelsen. Mats Sundström har avböjt omval.

Utdelning Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,50 kronor per aktie, varav 1,50 kronor per aktie är extrautdelning. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 17 april 2008. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg tisdagen den 22 april 2008.

Förvärv av egna aktier Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna B-aktier. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att fortlöpande kunna anpassa bolagets storlek på det egna kapitalet och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Förvärv av egna aktier medför även en möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier.

Överlåtelse av egna aktier Stämman beslöt i enlighet styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

Överlåtelse av aktier i dotterbolaget Dedicare AB Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelse av aktier i dotterbolaget Dedicare AB till verkställande direktören i Dedicare AB. Poolia minskar sitt ägande i Dedicare från 100 procent till 96 procent av aktiekapitalet genom att överlåta 200 aktier motsvarande 4 procent av samtliga aktier till verkställande direktören i Dedicare. Köpeskillingen om 1 200 000 kronor har fastställts på basis av en oberoende värdering utförd av Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara fem, utan suppleanter.

Styrelse- och revisorarvoden Styrelsearvodet fastställdes till 1 475 000 kronor, att fördelas med 800 000 kronor till styrelseordföranden, 225 000 kronor till vice ordförande samt 150 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisorer enligt löpande räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

För mer information, kontakta: Björn Örås, styrelseordförande, tfn: 070-526 79 97 Johan Eriksson, vd/koncernchef, tfn: 08-555 650 60, 070-616 74 47

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration, IT och teknik. Poolia har funnits sedan 1989, har verksamhet i sex länder och är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm.