Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Högsta rörelsemarginalen på åtta år

13:00 / 24 April 2008 Poolia Press release

VD Johan Eriksson kommenterar Poolias delårsrapport 1 januari – 31 mars 2008

Intäkter Poolia fortsatte att växa under första kvartalet 2008. Koncernens sammanlagda intäkter på 360 Mkr är de högsta någonsin för ett enskilt kvartal och motsvarar en tillväxt om 7% jämfört med förra året. Jämförelsen med förra året påverkas dock av att påsken i år inföll under första kvartalet, vilket inneburit färre antal arbetsdagar. Den rådande osäkerheten om konjunkturutvecklingen i Västeuropa har, med undantag för banksektorn i London, ännu inte påverkat efterfrågan på Poolias tjänster.

Högst tillväxttakt i koncernen hade vårdbolaget Dedicare med 60% intäktsökning. Detta är särskilt anmärkningsvärt eftersom denna enhet växte kraftigt även under motsvarande kvartal förra året. Dedicare har haft en fortsatt god efterfrågan på både läkare och sjuksköterskor. De har nu ISO-certifierat verksamheten i syfte att stärka sin konkurrenskraft i kommande upphandlingar.

Även Poolia Tyskland gick framåt starkt under kvartalet. Vi fokuserar nu i första hand på att öka volymerna ännu mer för att uppnå kritisk massa på samtliga sex kontor, men har också tagit beslut om att öppna kontor i Hannover där vi ser en stor och växande marknad. Hannoverkontoret kommer inledningsvis att styras som en satellit till kontoret i Hamburg, ett arbetssätt som vi tidigare har goda erfarenheter av.

Poolia Sverige växte med 9% under kvartalet. Sett till intäkter per arbetsdag var ökningen 13%. Starkast var utvecklingen i Region Syd och Väst. Den positiva trenden i Region Stockholm, som började efter vändningen i fjärde kvartalet, har fortsatt och förstärkts. Även Finland har haft en mycket positiv utveckling under flera månader i rad, och växte under kvartalet med sammanlagt 24%.

Efter förra årets omstrukturering är Poolia Storbritannien i dag en betydligt mindre enhet, och jämförelsen med förra året blir därför negativ vad gäller intäkterna. Försvagningen av pundet har också gett en negativ valutaeffekt på intäkterna om drygt 8%. Vi har nu fullt fokus på London och fortsätter arbetet med att bredda kundbasen och minska beroendet av banksektorn.

Resultat Under årets första kvartal har vi lyckats åstadkomma en kraftig effektivitetsförbättring och det är glädjande att samtliga enheter bidrar positivt till rörelseresultatet. Koncernens rörelsemarginal ökade till 7,8%, vilket är mer än dubbelt så högt som förra kvartalet och den bästa marginalen för ett enskilt kvartal sedan tredje kvartalet år 2000. Den effektivitetsförbättring som vi nu har åstadkommit skapar en betydligt mer stabil bas för framtiden.

Dedicare, Danmark och Finland hade rörelsemarginaler runt 6% medan Sverige och Tyskland ligger kvar på tioprocentsnivån. För Sveriges del kan noteras att den TV-reklamkampanj som inleddes i höstas fortsatte under kvartalet, vilket har påverkat resultatet. Storbritannien hade en positiv rörelsemarginal för perioden efter fem kvartal med förluster. Att vi redan nu kan se att de kraftfulla åtgärder som vidtogs under fjärde kvartalet 2007 gett resultat känns mycket tillfredsställande.

Johan Eriksson

För mer information, kontakta: Johan Eriksson, vd och koncernchef Poolia AB, tfn: 08-555 650 60, mob: 0706-16 74 47 Mats Påhlson, CFO, tfn: 08-555 650 20, mob: 0739-44 50 20

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration, IT, teknik och vård. Poolia har funnits sedan 1989, har verksamhet i sex länder och är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Show as PDF