Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kallelse till årsstämma

14:21 / 18 March 2008 Poolia Press release

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 14 april 2008 kl 16.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Warfvinges väg 20, plan 5.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 8 april 2008. En anmälan om deltagande i årsstämman ska också vara Poolia tillhanda senast tisdagen den 8 april 2008.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till Poolia AB Att: Monica Allskog Box 300 81 104 25 Stockholm

Anmälan kan också göras per telefon: 08-555 650 14 fax: 08-555 650 90 e-post:

I anmälan ska namn, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal biträden anges. För att äga rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 8 april 2008.

Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 2,50 SEK per aktie. Som avstämningsdag föreslås torsdagen den 17 april 2008. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg tisdagen den 22 april 2008.

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter Poolia valberedning föreslår omval av ledamöterna Margareta Barchan, Monica Caneman, Curt Lönnström, Per Uebel och Björn Örås. Björn Örås föreslås till styrelseordförande.

Förslag till årsstämmans dagordning och beslut finns tillgängligt under www.poolia.se.

För mer information, kontakta: Helena Nilsson, Poolias informationschef, 08-555 650 11, 0739-44 50 11

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration, IT och teknik. Poolia har funnits sedan 1989, har verksamhet i sex länder och är noterat på OMX Nordiska Börs.