Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007

08:04 / 21 February 2008 Poolia Press release

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare – omstruktureringen klar i Storbritannien

Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare. Med intäkter på 351 Mkr under fjärde kvartalet nådde vi en helårsintäkt på 1 340 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 10% jämfört med 2006. Tillväxten har dock varit ojämnt fördelad över våra marknader. Starkast utveckling visade Poolia Tyskland, som fått ordentlig fart efter förra årets omstrukturering och växte under året med sammanlagt 85% inom jämförbara enheter. Även vårdbolaget Dedicare, som nu är marknadsledande i Sverige på uthyrning av sjuksköterskor, hade en mycket positiv utveckling under 2007 och växte med 62% under året.

I kontrast till detta hade Poolia Storbritannien lägre intäkter än föregående år, både under fjärde kvartalet och under helåret. Detta beror delvis på att de mindre kontoren utanför London, som avvecklades helt under fjärde kvartalet, har krävt mycket ledningsresurser. Vi ska ha fler kontor i Storbritannien i framtiden, men detta kommer inte att bli aktuellt förrän vi har en betydligt mer stabil och lönsam bas i London. Vi fortsätter också arbetet med att minska beroendet av banksektorn och bredda kundbasen i Storbritannien.

Vår största enhet, Poolia Sverige, växte med totalt 14% under året. Ett stort antal nyanställda och ett för lågt säljtryck ledde till att Sverige tappade fart i mitten av året, och fjärde kvartalet innebar även en ”löntagarvänlig” jul med två arbetsdagar färre än 2006 vilket också påverkade tillväxten. De åtgärder som vidtagits har gett resultat och räknat per arbetsdag låg intäkterna under fjärde kvartalet betydligt över föregående års nivå och visade en stigande trend.

Resultat Totalt för koncernen blev rörelsemarginalen 3,7% för kvartalet och 5,2% för helåret. Precis som när det gäller tillväxten fördelade sig resultatet ojämnt mellan koncernens ingående enheter. Sverige, Tyskland och Dedicare hade samtliga marginaler på mellan 8 och 10% under året, medan Storbritannien visade ett negativt resultat.

Räknar man bort de cirka 15 Mkr som de nu nedlagda kontoren kostade under året var dock Storbritanniens resultat positivt. I samband med nedläggningarna har vi anpassat organisationen och minskat overheadkostnaderna för att bättre passa den nya inriktningen med fullt fokus på London. De neddragningar av overhead som skett i två steg under andra halvåret har medfört närmare en halvering av antalet medarbetare inom staber och supportfunktioner. Den tidigare VDn för Poolia Storbritannien har lämnat företaget och efterträtts av försäljningschefen Shaun Greenfield som tillförordnad VD.

Under fjärde kvartalet gjorde Poolia Sverige en omfattande marknadsföringssatsning, vilket innebar att 40% av årets reklamkostnader i Sverige belastade detta kvartal. De tre reklamfilmerna med Jan Carlzon, Claes Dahlbäck och Olof Stenhammar blev mycket väl mottagna och ledde till att målgruppen ökade sin kännedom om Poolia markant. 50% av allmänheten associerar nu Poolia med rekrytering och uthyrning av kvalificerade tjänstemän, det vill säga vår önskade marknadsposition.

Marknad Den osäkerhet som just nu råder runt konjunkturen i Västeuropa har inte lett till någon minskad efterfrågan på Poolias tjänster. Vi följer dock utvecklingen noga och är beredda att vidta åtgärder om så skulle behövas.

Johan Eriksson

För ytterligare information kontakta: Johan Eriksson, vd, tel 08-555 650 60 Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20

Show as PDF