Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Extrautdelning till Poolias aktieägare

16:22 / 12 April 2007 Poolia Press release

Kommuniké från Poolia AB:s årsstämma den 12 april 2007

Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Val av styrelseledamöter och revisor De tidigare styrelseledamöterna Margareta Barchan, Monica Caneman, Curt Lönnström, Mats Sundström, Per Uebel och Björn Örås omvaldes som ledamöter i styrelsen.

Deloitte AB, med Jan Berntsson som huvudrevisor, valdes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2011.

Utdelning Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,50 kronor per aktie, varav 1,50 kronor per aktie är extrautdelning. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 17 april 2007. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg fredagen den 20 april 2007.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara sex, utan suppleanter.

Styrelse- och revisorarvoden Styrelsearvodet fastställdes till 1 500 000 kronor, att fördelas med 800 000 kronor till styrelseordförande, 200 000 kronor till vice ordförande samt 125 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisorer enligt löpande räkning.

Minskning av reservfonden Stämman beslöt att minska bolagets reservfond med 228 746 136 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämmor. Beslutet förutsätter tillstånd från Bolagsverket.


För mer information, kontakta: Björn Örås, styrelseordförande, tfn: 070-526 79 97 Erik Strand, vd/koncernchef, tfn: 08-555 650 60, 073-392 98 00

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration, IT och vård. Poolia har funnits sedan 1989, har verksamhet i sex länder och är noterat på Stockholmsbörsen. Vi arbetar effektivt och engagerat, med det stora företagets resurser och det lilla företagets närhet till både kunder och kandidater.

Show as PDF