Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kallelse till årsstämma

10:03 / 14 March 2007 Poolia Press release

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2007 kl 15.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Warfvinges väg 20, plan 5.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 4 april 2007. En anmälan om deltagande i årsstämman ska också vara Poolia tillhanda senast onsdagen den 4 april 2007, kl 12.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till Poolia AB Att: Tarja Roghult Box 300 81 104 25 Stockholm

Anmälan kan också göras per telefon: 08-555 650 33 fax:  08-555 650 90 e-post: 

I anmälan ska namn, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden anges. För att aktieägare med förvaltningsregistrerade aktier ska ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktieägaren låter registrera sitt innehav under eget namn så att aktierna är ägarregistrerade i god tid före den 4 april 2007.

Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 2,50 SEK per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 17 april 2007. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut från VPC AB fredagen den 20 april 2007.

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter Poolia valberedning föreslår omval av ledamöterna Margareta Barchan, Moncia Caneman, Curt Lönnström, Mats Sundström, Per Uebel och Björn Örås. Björn Örås föreslås till styrelseordförande.

Förslag till årsstämmans dagordning och beslut finns tillgängligt under www.poolia.se.


För mer information, kontakta: Helena Nilsson, Poolias informationschef, tfn: 08 – 555 650 11, 0739 – 44 50 11

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration, IT och vård. Poolia har funnits sedan 1989, har verksamhet i sex länder och är noterat på Stockholmsbörsen. Vi arbetar effektivt och engagerat, med det stora företagets resurser och det lilla företagets närhet till både kunder och kandidater.

Show as PDF