Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Bokslutskommuniké 2006

08:00 / 15 February 2007 Poolia Press release

Rekordår för Poolia – högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga länder ökade sin försäljning jämfört med året innan. Koncernens tillväxt på sammanlagt 21% är rent organisk. För fjärde kvartalet uppgick intäkterna till 332,0 MSEK. Koncernens rörelse¬resultat för helåret blev 74,7 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,1% och innebär en förbättring jämfört med föregående år på 107,3 MSEK. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet blev 18,2 MSEK. Under 2006 har vi fortsatt arbetet med att se över Poolias geografiska närvaro. Vi har under året stängt ett kontor i Sverige samt det norska kontoret. Nu satsar vi på att expandera från befintlig bas i de nordiska länderna och genom att göra nyetableringar framför allt i Storbritannien och Tyskland.

För att anpassa Poolias kapitalstruktur föreslår styrelsen en sammanlagd utdelning på 2,50 (0,25) SEK per aktie, varav 1,50 SEK per aktie är extrautdelning.

Poolia Sverige fortsatte under fjärde kvartalet sin positiva utveckling med en intäktsökning på 36% och en rörelsemarginal på 12,3%. Totalt för året uppgick intäkterna i Sverige till 689,8 MSEK och rörelseresultatet till 72,0 MSEK, motsvarande 10,4% marginal. Resultatet beror på en kombination av stark efterfrågan, fokuserat säljarbete och fortsatta effektiviseringar. Under fjärde kvartalet togs Poolias nya affärsstödssystem i bruk i den svenska verksamheten.

Finland och Danmark hade under fjärde kvartalet en fortsatt positiv lönsamhetsutveckling. Totalt för året växte segmentet Övriga Norden med 25% och rörelsemarginalen uppgick till 0,2%.

Tyskland, där vi nu bara har verksamhet inom Poolias kärnområden, hade under fjärde kvartalet en god tillväxt. Vi har dock ännu inte uppnått tillräcklig volym för att bära samtliga gemensamma kostnader i Tyskland och resultatet blev därför negativt även detta kvartal. Totalt för året ökade intäkterna för kärnverksamheten i Tyskland med 67%, men rörelseresultatet var negativt. Vid årsskiftet öppnades ett nytt kontor i Köln.

Utvecklingen för Poolia Storbritannien har under året gått i vågor. Efter det starka tredje kvartalet visade årets sista kvartal en svagare tillväxt och ett negativt rörelseresultat, det senare delvis påverkat av nyetableringarna i Canary Wharf och vid årsskiftet även Glasgow. Totalt för året växte den brittiska verksamheten med 11% och rörelsemarginalen uppgick till 2,3%.

Poolia Vård ökade under fjärde kvartalet såväl intäkter som resultat. Den tidigare svaga utveck¬lingen på läkarsidan har vänt och vi växer nu inom uthyrning av både sjuksköterskor och läkare. Under kvartalet fortsatte förberedelserna för att etablera verksamheten under eget varumärke, bland annat med flytt till egna lokaler. Totalt för året var tillväxten 10% och rörelsemarginalen blev 6,4%.


Erik Strand, vd, tel 08-555 650 60 Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration, IT och vård. Poolia har funnits sedan 1989 och har verksamhet i sex länder.

Show as PDF