Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kallelse till årsstämma

08:00 / 8 March 2006 Poolia Press release

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 april 2006 kl 15.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Warfvinges väg 20, plan 5.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 31 mars 2006, dels vara anmäld hos Poolia senast fredagen den 31 mars 2006, kl 12.00.

Anmälan om deltagande till årsstämman kan göras till Poolia AB Att: Tarja Roghult Box 30081, 104 25 Stockholm

Anmälan kan också göras per telefon: 08-555 650 33 fax 08-555 650 90 e-post 

I anmälan ska namn, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden anges. För att aktieägare med förvaltningsregistrerade aktier ska ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktieägaren låter registrera sitt innehav under eget namn så att aktierna är ägarregistrerade i god tid före den 31 mars 2006.

Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0,25 SEK per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 11 april. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut från VPC AB tisdagen den 18 april.

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter Poolia valberedning föreslår omval av ledamöterna Margareta Barchan, Moncia Caneman, Curt Lönnström, Mats Sundström och Björn Örås. Björn Örås föreslås till styrelseordförande. Styrelseledamoten Maria Lilja har undanbett sig omval.

Nyval föreslås av Per Uebel. Per Uebel har internationell erfarenhet av företagsledning. Han har varit VD för ICA Sverige AB, landschef för Lindex Sverige och VD för Lindex Tyskland. Per har dessutom arbetat nio år inom H&M i ett flertal länder i Europa. Per är civilekonom och arbetar för närvarande inom Occam Retail samt är styrelseledamot i Wedins.

Förslag till årsstämmans dagordning och beslut finns tillgängligt under www.poolia.se.


För mer information, kontakta: Helena Nilsson, Poolias informationschef, tfn: 08 – 555 650 11, 0739 – 44 50 11

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på drygt 20 orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning och Rekrytering. Poolia erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science.

Show as PDF