Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia fortsätter att växa och förbättrar lönsamheten i kärnverksamheten

08:00 / 17 February 2006 Poolia Press release

Pooliakoncernens omsättning för fjärde kvartalet uppgår till 270,0 miljoner kronor och för helåret till 1 008,7 miljoner. Fjärde kvartalets rörelse¬resultat blev -54,9 miljoner. Av detta är -58,9 miljoner hänförligt till fortsatt omställningsarbete i Tyskland. Rörelsen i övrigt gav ett positivt rörelseresultat om 4,0 miljoner för fjärde kvartalet och 26,3 miljoner för helåret, vilket innebär en fyrdubbling av rörelsemarginalen.

Samtliga Poolias marknader har haft en positiv utveckling under fjärde kvartalet 2005. Under kvartalet ökade Poolia Sveriges omsättning med 26% jämfört med motsvarande period 2004, och rörelse¬marginalen för kvartalet ligger på 5,2%. Totalt för året visar Poolia Sverige en tillväxt på 23% och en ökning av rörelsemarginalen med drygt 2 procentenheter.

I Storbritannien fortsätter den intensifierade satsning i Edinburgh och Reading som inleddes vid halvårs¬skiftet. Båda orterna har dock haft en negativ inverkan på rörelseresultatet under kvartalet. Intäkterna i Storbritannien minskade något under fjärde kvartalet, delvis beroende på att avtals¬konstruktionen med en stor kund ändrats från brutto- till nettofakturering, vilket också slår igenom på helåret. Rörelsemarginalen för helåret blev 3,9% vilket är i linje med föregående år. Efter årets slut har Lynda Pickess, som har lång erfarenhet från den brittiska bemanningsbranschen, utsetts till ny vd för Poolia i Storbritannien.

Verksamheten i Övriga Norden fortsätter den positiva trend som inleddes tidigare under året, med den starkaste utvecklingen i Danmark och Finland. Volymen i Övriga Norden mer än fördubblades under fjärde kvartalet och rörelsemarginalen blev 6,3%. Totalt för året visar Övriga Norden en tillväxt på 27% och en ökning av rörelseresultatet med drygt 3 miljoner.

I Tyskland togs under fjärde kvartalet beslut om att inrikta verksamheten helt på Poolias kärn¬verk¬samhet, och därmed intensifiera det omstruktureringsarbete som pågått i Hamburg under året. Beslutet innebär en boksluts¬reservering på 10,8 miljoner kronor samt en goodwillnedskrivning om 48,1 miljoner. Det åter¬stående tyska goodwillvärdet uppgår till 3,8 miljoner. För helåret kan konstateras en positiv utveck¬ling inom kärnverksamheten på de flesta orterna, men på grund av volym¬minskning och omställnings¬arbete i Hamburg redovisar Tyskland totalt en minskad omsättning och ett negativt resultat.

Poolia Vård har haft en fortsatt positiv utveckling under fjärde kvartalet med 43% tillväxt jämfört med föregående år. Efter en genomförd omorganisation kommer alla kundkontakter i Sverige att hanteras från Stockholmskontoret, vilket väntas ge ökad effektivitet på sikt men har påverkat kvartalets resultat negativt.


För ytterligare information kontakta: Erik Strand, vd, tel 08-555 650 60 Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på drygt 20 orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning och Rekrytering. Poolia erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science.

Show as PDF