Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kallelse till extra bolagsstämma i Poolia AB (publ)

16:07 / 5 June 2003 Poolia Press release

Kallelse till extra bolagsstämma i Poolia AB (publ) Poolia AB (publ) kallar härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 juli 2003 kl 16.00 i bolagets lokaler med adress Warfvinges väg 20 i Stockholm Anmälan m.m. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall - dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken senast måndagen den 23 juni 2003, - dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman till bolaget under adress Poolia AB, att. Tarja Roghult, Box 300 81, 104 25 Stockholm, per telefon 08-555 650 33 eller per e-post: tarja.roghult@poolia.se. Anmälan skall ha inkommit till bolaget senast fredagen den 27 juni 2003 kl 12.00. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer (organisationsnummer), telefonnummer, adress, aktieinnehav samt antal biträden. I de fall ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar samt registreringsbevis för juridisk person skickas till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 23 juni 2003. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. 7. Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet och överkursfonden med återbetalning till aktieägarna vid inlösen av aktier. 8. Styrelsens förslag till beslut om ytterligare nedsättning av överkursfonden till fri fond, som står till bolagsstämmans förfogande. 9. Stämmans avslutande. Förslag till beslut Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6) I syfte att kunna genomföra nedan angivet inlösenprogram, föreslår styrelsen att de i § 4 i bolagsordningen angivna aktiekapitalgränserna skall ändras från "lägst 4 miljoner och högst 16 miljoner" kronor till "lägst 3 miljoner kronor och högst 12 miljoner kronor". Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet och reservfonden med återbetalning till aktieägarna vid inlösen av aktier (punkt 7) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall nedsättas med högst 919.966 kronor 40 öre, från 4.599.832 kronor 80 öre till lägst 3.679.866 kronor 40 öre, samt att bolagets överkursfond skall nedsättas med högst 137.074.993 kronor 60 öre, från 489.203.124 kronor 03 öre till lägst 352.128.130 kronor 43 öre. Nedsättningen skall ske med återbetalning till aktieägarna genom inlösen av de högst 4.599.832 aktier, som kan komma att ha anmälts till inlösen under anmälningstiden för bolagets inlösenprogram. Nedsättningen är villkorad av och förutsätter tingsrättens tillstånd. Styrelsens förslag till beslut om ytterligare nedsättning av överkursfonden till fri fond, som står till bolagsstämmans förfogande (punkt 8) Styrelsen föreslår vidare, i syfte att uppnå ökad flexibilitet och utdelningskapacitet samt för att möjliggöra framtida återköp av egna aktier, att överkursfonden skall nedsättas med ytterligare 262.000.000 kronor genom överföring till fri fond, som står till bolagsstämmans förfogande, varefter överkursfonden uppgår till lägst 90.128.130 kronor 43 öre. Nedsättningen är villkorad av och förutsätter tingsrättens tillstånd. Handlingar, m.m. Det antal aktier som är föremål för inlösen och därmed med vilket belopp aktiekapitalet respektive överkursfonden slutligt föreslås nedsättas med, kommer att offentliggöras den 26 juni 2003 och framgå av styrelsens fullständiga förslag till beslut. Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte handlingar enligt 6 kap 2 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor från och med torsdagen den 26 juni 2003. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på bolagsstämman samt på bolagets hemsida www.poolia.se. Majoritetskrav I anledning av att samtliga ovanstående beslut utgör ett "paket", föreslår styrelsen att det för giltigheten av bolagsstämmans samtliga beslut fordras att dessa biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Stockholm i juni 2003 Poolia AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/05/20030605BIT00960/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/05/20030605BIT00960/wkr0002.pdf

Show as PDF