Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia föreslår inlösen av aktier om högst 138 miljoner kronor

09:30 / 20 May 2003 Poolia Press release

Poolia föreslår inlösen av aktier om högst 138 miljoner kronor Styrelsen för Poolia AB (publ) ("Poolia") beslutade idag att aktieägarna i Poolia skall erbjudas att lösa in var femte aktie mot kontant återbetalning om 30 kr per aktie. Sammanlagt kan härigenom högst 4 599 832 aktier i bolaget komma att inlösas mot ett totalt belopp om högst cirka 138 miljoner kronor. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet med anledning av inlösen avses fattas på extra bolagsstämma den 3 juli 2003. För att möjliggöra inlösen samt skapa förutsättningar för framtida återköp av aktier föreslår styrelsen dessutom att bolagsstämman skall fatta beslut om nedsättning av överkursfonden. Bakgrund och motiv Poolia har i dag en god finansiell ställning med ett balanserat kassaflöde och en kostnadsstruktur som anpassats till rådande marknadsläge. Bolagets likvida medel, som per 31 mars 2003 uppgick till 382 miljoner kronor, bedöms dock överstiga vad som kan komma att erfordras under överskådlig tid. Med aktieägarvärde som utgångspunkt föreslår därför styrelsen att bolagets aktieägare bereds direkt tillgång till bolagets överskottslikviditet genom att en del av bolagets likvida medel överförs till aktieägarna genom utbetalning vid inlösen och framtida återköp. Resterande likvida medel bedöms som tillräckliga för att säkerställa en fortsatt expansion, såväl organiskt som genom kompletterande förvärv i enlighet med Poolias strategi. Senaste betalkurs för Poolia-aktien på Stockholmsbörsen har sedan årsskiftet varierat mellan 16,0 och 21,9 kronor, motsvarande ett börsvärde på mellan 368 och 504 miljoner kronor, beräknat på totalt antal utestående aktier. Styrelsen föreslår att inlösen sker till en kurs om 30 kronor per aktie, vilket motsvarar en inlösenpremie om cirka 34 procent i förhållande till bolagets egna kapital om 22,4 kronor per aktie den 31 mars 2003. I förhållande till senaste betalkurs den 19 maj 2003 vid Stockholmsbörsen, 21,0 kronor, uppgår inlösenpremien till cirka 43 procent. Översiktlig tidsplan och villkor i sammandrag För varje aktie i Poolia erhålls en inlösenrätt. Fem inlösenrätter berättigar till inlösen av en (1) aktie i Poolia mot kontant återbetalning om 30 kronor. Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter beräknas till den 26 maj 2003. Första dag för handel med aktier i Poolia exklusive inlösenrätt blir därmed den 22 maj 2003. Handel i inlösenrätter beräknas äga rum vid Stockholmsbörsen under perioden 2 juni 2003 och 18 juni 2003. Anmälningsperioden beräknas löpa mellan den 2 juni 2003 och den 24 juni 2003. Inlösenaktien beräknas komma att handlas på Stockholmsbörsen med början omkring den 17 juli 2003 fram till cirka en vecka före utbetalning av inlösenbeloppet (se nedan). Ytterligare information om inlösenförfarandet kommer att distribueras till Poolias aktieägare i samband med anmälningsperiodens början. För att kunna genomföra inlösen och framtida återköp fordras att extra bolagsstämma beslutar om nedsättning av bolagets aktiekapital och överkursfond med för ändamålet erforderligt belopp och att de i bolagsordningen angivna kapitalgränserna sänks. Styrelsen föreslår vidare att, i syfte att uppnå ökad flexibilitet och utdelningskapacitet, överkursfonden nedsättes med ytterligare 262 miljoner kronor vilket skall överföras till fri fond som står till bolagsstämmans framtida disposition. Extra bolagsstämma beräknas hållas den 3 juli 2003. Nedsättningen av bolagets aktiekapital och överkursfond är, förutsatt att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beroende av att registrering sker hos Patent- och Registreringsverket samt att nedsättningen godkänns av Stockholms tingsrätt efter ett kallelseförfarande. Tidpunkten för utbetalning av inlösenbeloppet är därför avhängig av bland annat rättens handläggningstid. Poolia bedömer dock att utbetalning av inlösenbeloppet bör kunna äga rum i slutet av oktober 2003. Björn Örås, ägare till 39,5% av kapitalet i Poolia, har för avsikt att utnyttja minst 50% av de inlösenrätter som han erhåller till att lösa in aktier. Enskilda Securities AB är finansiell rådgivare till Poolia. För mer information kontakta: Björn Örås, styrelsens ordförande, tfn: 070-5267997, 08-545 27 990 Mats Edlund, koncernchef och verkställande direktör, tfn: 08-555 650 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00030/wkr0002.pdf

Show as PDF