Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kommuniké från Poolia AB:s bolagsstämma den 10 april 2003

18:28 / 10 April 2003 Poolia Press release

Kommuniké från Poolia AB:s bolagsstämma den 10 april 2003 Ordinarie bolagsstämman i Poolia AB (publ) fattade idag följande beslut: Utdelning Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 15 april 2003. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg tisdagen den 22 april 2003. Styrelsen m.m. Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002. Samtliga styrelseledamöter omvaldes; Mats Edlund, Maria Lilja, Curt Lönnström, Ulf Sallnäs och Björn Örås. Styrelseledamoten Gunnar Ekdahl avgick under 2002. Till nya styrelseledamöter valdes Margareta Barchan och Monica Caneman. Styrelsearvodet fastställdes till 700.000 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande. Stämman beslutade att intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter den av stämman till revisor välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte & Touche AB. Incitamentsprogram Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget skall upptaga förlagslån om nominellt högst 70.135 kronor genom emission av skuldebrev förenade med högst 70.135 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B i Poolia AB, till följd varav aktiekapitalet kan komma att ökas med högst 14.027 kronor. Emissionen av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till vissa tillsvidareanställda i Pooliakoncernen samt till Bolagets dotterbolag Poolia Sverige AB i syfte att dotterbolaget skall äga rätten att skilja av optionsrätterna och överlåta dessa på marknadsmässiga villkor till vissa tillsvidareanställda. Syftet är att främja de anställdas engagemang och öka deras incitament till goda insatser. Fullt utnyttjande av optionsrätterna innebär en utspädning av kapital och röster, inklusive tidigare utgivna och utestående teckningsoptioner till anställda, uppgående till ca 0,90 procent av det totala antalet aktier samt ca 0,53 procent av antalet röster. Bolagsstämman beslutade vidare att utge maximalt 16.275 personaloptioner att erbjudas verkställande direktör och vice verkställande direktör i bolaget. En personaloption ger optionsinnehavaren möjlighet att under optionens löptid förvärva en aktie av serie B i bolaget till ett bestämt pris, det s.k. lösenpriset, som motsvarar marknadspriset för aktien vid tilldelningsdagen. Uppfylls inte vissa förutbestämda resultatmål kommer antalet aktier som personaloptionerna ger rätt till att reduceras. För mer information kontakta: Mats Edlund, VD Poolia, tfn 08-555 650 50 Kjell-Åke Jägenstedt, CFO Poolia, tfn 08-555 650 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT01530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT01530/wkr0002.pdf

Show as PDF