Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Pressmeddelande avseende förslag till incitamentsprogram

14:31 / 11 March 2003 Poolia Press release

Pressmeddelande avseende förslag till incitamentsprogram Styrelsen i Poolia AB (publ) (bolaget) har beslutat föreslå ordinarie bolagsstämma den 10 april 2003 att införa incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Pooliakoncernen i form av ett optionslåneprogram likartat det som bolaget gav ut under åren 2000, 2001 och 2002. Optionslåneprogrammet innebär upptagande av förlagslån om nominellt högst 70.135 kronor genom emission av skuldebrev förenade med högst 70.135 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan ökas med högst 14.027 kronor, innebärande en utspädningseffekt inklusive utestående teckningsoptioner på ca 0,90 procent av det totala antalet aktier samt ca 0,53 procent av antalet röster. Emissionen av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till ledande befattningshavare som var tillsvidareanställda i Poolia AB eller dess dotterbolag den 1 april 2002 samt till bolagets dotterbolag Poolia Sverige AB i syfte att dotterbolaget skall äga rätt att skilja av optionsrätterna och att överlåta dessa på marknadsmässiga villkor till befattningshavare som tillsvidareanställts i Pooliakoncernen efter den 1 april 2002. Styrelsen har vidare beslutat föreslå bolagsstämman att utge maximalt 16.275 personaloptioner att erbjudas verkställande direktör och vice verkställande direktör i bolaget. En personaloption ger optionsinnehavaren möjlighet att under optionens löptid förvärva en aktie av serie B i bolaget till ett bestämt pris, det s.k. lösenpriset, som motsvarar marknadspriset för aktien vid tilldelningsdagen. Uppfylls inte vissa förutbestämda resultatmål kommer antalet aktier som personaloptionerna ger rätt till att reduceras. Personaloptionen är inte överlåtbar och upphör att gälla vid anställningens upphörande. Personaloptionerna löper t.o.m. den 11 april 2006. Leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet kommer att ske på sätt som fastställs senare. Saknas tillfredsställande metod för leverans har huvudaktieägaren Björn Örås garanterat leverans av aktier under personaloptionsprogrammet. Programmen avser att vara ett incitament för de anställda inom Pooliakoncernen och positivt påverka koncernens fortsatta utveckling och därmed vara till fördel för aktieägarna. Stockholm den 11 mars 2003 Poolia AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör Poolia, tfn: 08 - 555 650 09 Mats Edlund, vd Poolia, tfn: 08 - 555 650 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00740/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00740/wkr0002.pdf

Show as PDF