Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kallelse till bolagsstämma Poolia AB (publ)

09:12 / 13 March 2003 Poolia Press release

Poolia AB (publ) kallar härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 10 april 2003 klockan 16.00 i bolagets lokaler med adress Warfvinges väg 20 i Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 31 mars 2003, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget under adress Poolia AB, att. Tarja Roghult, Box 300 81, 104 25 Stockholm, per telefon 08-555 650 33 eller per e-post: tarja.roghult@poolia.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 12.00 måndagen den 7 april 2003. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och antal biträden. För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 31 mars 2003. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2002 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören och styrelsesuppleanter 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 15. Förslag till beslut om upptagande av förlagslån genom emission av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier samt godkännande av överlåtelse av optionsrätter 16. Förslag till beslut om utgivande av personaloptioner 17. Övriga ärenden 18. Stämmans avslutande Förslag till beslut Punkt 9 - Förslag till resultatdisposition och avstämningsdag för utdelning Styrelsen föreslår att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 18.020.561 kronor disponeras så att 0,25 kronor per aktie utdelas till aktieägarna och att återstående belopp om 12.270.770 kronor överföres i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 15 april 2003. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg tisdagen den 22 april 2003. Punkt 11 - Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Aktieägare som representerar mer än 39 procent av röstetalet och kapitalet i bolaget avser föreslå att antalet styrelseledamöter skall vara sju, utan suppleanter. Punkt 12 - Förslag till styrelsearvode Aktieägare som representerar mer än 39 procent av röstetalet och kapitalet i bolaget avser föreslå att styrelsearvodet fastställs till 700.000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna enligt styrelsens bestämmande. Punkt 13 - Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter Styrelsen föreslår, med anledning av att valt registrerat revisionsbolag, Arthur Andersen AB, beslutat om samgående med det registrerade revisionsbolaget Deloitte & Touche AB, att bolagsstämman beslutar att intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter denna stämma till revisor välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte & Touche AB. Punkt 14 - Förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Aktieägare som representerar mer än 39 procent av röstetalet och kapitalet i bolaget avser föreslå omval av Mats Edlund, Maria Lilja, Curt Lönnström, Ulf Sallnäs och Björn Örås samt nyval av Margareta Barchan och Monica Caneman som styrelseledamöter. Punkt 15 - Förslag till beslut om upptagande av förlagslån genom emission av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier samt godkännande av överlåtelse av optionsrätter Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolaget skall upptaga förlagslån om nominellt högst 70.135 kronor genom emission av skuldebrev förenade med högst 70.135 optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B i bolaget. Till följd härav kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 14.027 kronor. Med beaktande av tidigare utgivna och utestående teckningsoptioner blir utspädningseffekten vid full teckning ca 0,90 procent av det totala antalet aktier samt ca 0,53 procent av antalet röster. Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dels de personer i nedanstående kategorier som tillsvidareanställts senast den 1 april 2002 i Pooliakoncernen och som vid teckningstidens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning, dels det helägda dotterbolaget Poolia Sverige AB. De teckningsberättigade skall äga rätt att teckna enligt följande: kategori I (2 personer) verkställande direktör och vice verkställande direktör högst och garanterat skuldebrev förenat med 7.536 respektive 5.024 optionsrätter; kategori II (ca 11 personer) ledningsgruppen högst och garanterat skuldebrev förenat med 1.695 optionsrätter per person; kategori III (ca 5 personer) stabs- och affärsområdeschefer högst och garanterat skuldebrev förenat med 675 optionsrätter per person; kategori IV (ca 23 personer) grupp- och platschefer högst och garanterat skuldebrev förenat med 375 optionsrätter per person; kategori V (ca 86 personer) konsultchefer, rekryteringskonsulter, kundansvariga och administration högst och garanterat skuldebrev förenat med 255 optionsrätter per person. Därutöver äger det helägda dotterbolaget Poolia Sverige AB rätt att teckna högst skuldebrev förenat med 5.000 optionsrätter med rätt att skilja av optionsrätterna och överlåta dessa på marknadsmässiga villkor till personer som efter den 1 april 2002 erhållit tillsvidareanställning i Pooliakoncernen i någon av ovanstående kategorier. Skuldebreven emitteras i multiplar om 1 krona förenat med en optionsrätt till nyteckning av aktie av serie B till en kurs motsvarande optionsrättens värde, beräknad enligt den s.k. Black & Scholesmodellen baserad på aktiekursen enligt vad som sägs om teckningskursen nedan med tillägg av skuldebrevets nominella belopp. Skuldebreven löper med 3% årlig ränta och förfaller till betalning den 25 april 2004. Teckning och betalning av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter skall ske senast den 22 april respektive 28 april 2003. Den kurs till vilken nyteckning av aktier av serie B kan ske, skall motsvara ett belopp uppgående till 160 procent vid teckning av aktie under tiden från och med den 2 maj 2003 till och med den 1 maj 2004 respektive 125 procent vid teckning av aktie under tiden från och med 2 maj 2004 till och med den 16 april 2006 av den för aktier i bolaget noterade genomsnittliga sista betalkurs enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista för varje börsdag under perioden från och med den 27 mars 2003 till och med den 11 april 2003. Dag utan notering skall inte ingå i beräkningen. Den sålunda framräknade teckningskursen skall avrundas till närmast helt krontal, varvid femtio öre skall avrundas nedåt. Teckning av aktier av serie B med stöd av optionsrätter, varvid en (1) optionsrätt ger rätt att teckna en (1) aktie av serie B, kan äga rum under perioden från och med den 2 maj 2003 till och med den 16 april 2006. För emissionen gäller i övrigt sedvanliga omräkningsvillkor m.m. Verkställande direktören eller den han därtill bemyndigar skall äga rätt att vidtaga sådana smärre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan komma att erfordras i samband med registrering av emissionen samt VPC- anslutning av optionsrätterna. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas stimulera till ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget. Det är därför fördelaktigt för bolaget att kunna erbjuda de anställda möjlighet att ta del av koncernens utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägarna. För beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Punkt 16 - Förslag till beslut om utgivande av personaloptioner Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att utge s.k. personaloptioner som ger möjlighet att förvärva maximalt 16.275 aktier av serie B i bolaget. Personaloptioner skall erbjudas verkställande direktör och vice verkställande direktör i bolaget, varvid verkställande direktör kommer att erbjudas personaloption som ger rätt till förvärv av maximalt 9.765 aktier och vice verkställande direktör kommer att erbjudas personaloption som ger rätt till förvärv av maximalt 6.510 aktier. Uppfylls inte vissa förutbestämda resultatmål kommer antalet aktier som personaloptionerna ger rätt till att reduceras. En personaloption ger optionsinnehavaren möjlighet att under optionens löptid erhålla en aktie av serie B i bolaget till ett bestämt pris, det s.k. lösenpriset, som motsvarar marknadspriset för aktien på tilldelningsdagen av personaloptionen. Personaloptionen är inte överlåtbar och upphör att gälla vid anställningens upphörande. Personaloptionen kan utnyttjas för förvärv av aktier tidigast från och med den 11 april 2004 och löper till och med den 11 april 2006. Personaloptionen erhålls vederlagsfritt. Skälet till utgivandet av personaloptioner är att styrelsen anser det vara en fördel om verkställande direktör och vice verkställande direktör bereds tillfälle att bli delägare i bolaget. Intresset för bolagets verksamhet förstärks och fortsatt företagslojalitet under kommande år stimuleras, särskilt då personaloptionerna förutsätter att anställningsförhållandet består. Optionsprogrammet avser att vara ett incitament och positivt påverka koncernens fortsatta utveckling och därmed vara till fördel för aktieägarna. Leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet kommer att ske på sätt som fastställs senare. Saknas tillfredsställande metod för leverans har huvudaktieägaren Björn Örås garanterat leverans av aktier under personaloptionsprogrammet. Punkt 17 - Övriga ärenden Sveriges Aktiesparares Riksförbund har aviserat ett förslag enligt vilket en nomineringskommitté skall utses av bolagsstämman och bestå av från bolaget fristående ledamöter vilka representerar bolagets ägare på bolagsstämman. En representant från de mindre aktieägarna föreslås ingå i kommittén. Sveriges Aktiesparares Riksförbund har vidare föreslagit att bolagsstämman skall besluta om att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté samt en ersättningskommitté. Aktieägare som representerar mer än 39 procent av röstetalet och kapitalet i bolaget har förklarat sig stå bakom styrelsens förslag enligt punkterna 9, 13, 15 och 16. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor från och med torsdagen den 27 mars 2003 och kommer att sändas till de aktieägare som så begär och som uppger sin adress. Vidare kommer förslaget automatiskt att skickas till de aktieägare som anmäler sig till stämman samt hållas tillgängligt på bolagets hemsida på Internet, www.poolia.se, från och med torsdagen den 27 mars 2003. Stockholm i mars 2003 Poolia AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00160/wkr0002.pdf

Show as PDF