Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2002

13:58 / 7 May 2002 Poolia Press release

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2002 · Omfattande kostnadsanpassningar genomförda. · Omsättningen för perioden minskade med 33,8% till 201,2 MSEK (303,8). · Resultatet före skatt uppgick till -22,7 MSEK (18,6) och rörelseresultatet till -26,7 MSEK (14,3). · Resultat per aktie uppgick till -0,77 SEK (0,50). · Uniflex- nytt varumärke för volymtjänster. · Omsättning Omsättningen för perioden minskade med 33,8% till 201,2 MSEK (303,8). Omsättningen för verksamheter utanför Sverige uppgick till 31,9 MSEK (31,2). Den verksamhet som bedrivs i dotterbolaget Uniflex AB, omsatte 28,5 MSEK. Personaluthyrning var fortsatt det dominerande tjänsteområdet. I absoluta tal var yrkesområdet Ekonomi störst. Omsättningens fördelning på tjänsteområden: Resultat Resultatet före skatt uppgick för perioden till -22,7 MSEK (18,6). Rörelseresultatet uppgick till -26,7 MSEK (14,3). Verksamheter utanför Sverige har belastat resultatet med -10,4 MSEK. Resultatet i den svenska verksamheten har påverkats av minskad efterfrågan inom rekrytering samt omstrukturerings-, omställnings- och anpassningskostnader i samband med bl.a. uppdelningen av verksamheten i de två varumärkena Poolia Professionals och Uniflex. Anpassningen av kostnaderna är genomförd för att bättre motsvara nuvarande verksamhetsvolym. Verksamheten inom nya dotterbolaget Uniflex AB har ett rörelseresultat på -9,1 MSEK. Inom utlandsverksamheten är det framförallt minskad efterfrågan i Tyskland samt omstruktureringskostnader i Norge som påverkat kvartalet. Koncernens finansnetto uppgick för perioden till 4,0 MSEK (4,3). Händelser under första kvartalet Poolia har bildat ett dotterbolag för tjänsterna "generalist staffing", växel/reception, internservice samt tjänster inom LO-området. Tjänsterna marknadsförs under varumärket Uniflex. Per den 1 januari 2002 förvärvade Poolia de resterande 49% av bolaget A&Z (Arbeit & Zeit Renate Sandow GmbH), enligt tidigare avtal. Viktiga händelser efter periodens utgång På ordinarie bolagsstämma den 8 april 2002 fastställdes utdelning om 0:25 SEK per aktie. Beslut fattades också om en fortsättning på det år 2000 initierade optionsprogrammet till ledande befattningshavare. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars 2002 till 396,5 MSEK (466,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden - 2,4 MSEK (1,1). Soliditeten uppgick till 75,8% (71,1). Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar har under perioden uppgått till 41,4 MSEK (52,6) varav goodwill 40,4 MSEK, i allt väsentligt en effekt av fullföljandet av tidigare avtal.. Medarbetare Antalet årsanställda har under perioden i genomsnitt uppgått till 2 016 personer (2 746). Per den 31 mars 2002 uppgick antalet anställda till 2 203 personer (3 271). Moderbolaget I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling samt finansförvaltning. Omsättningen under perioden uppgick till 1,5 MSEK (0,9) och resultatet före skatt till 4,1 MSEK (3,8). Marknad Under 2001 omsatte den svenska bemanningsbranschen (SPUR - anslutna företag) 9 149 MSEK. Poolias marknadsandel under 2001 uppgick till 10%. Kommande rapporttillfällen 13 aug 2002 Delårsrapport april-juni 06 nov 2002 Delårsrapport juli-september feb 2003 Bokslutskommuniké 2002 Stockholm den 7 maj 2002 Mats Edlund VD Upplysningar Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation, RR20. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2001. Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Mats Edlund, VD, tel 08- 555 650 50 Kjell Åke Jägenstedt, Finansdirektör, tel 08-555 650 09 Poolia är ett av de ledande bemanningsföretagen i Sverige. Verksamheten inbegriper tjänsteområdena Personaluthyrning, Rekrytering/Search och Outsourcing. Inom respektive tjänsteområde är verksamheten indelad i yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, Personal & Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Pedagogik, Vård samt Life Science Inom dotterbolaget Uniflex erbjuds tjänsterna reception, kundtjänst, växel, call-center, lager, industri och internservice.. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT01080/wkr0001.pdf Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT01080/wkr0002.doc Hela rapporten

Show as PDF