Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kommuniké från Poolia AB:s bolagsstämma den 8 april 2002

19:01 / 8 April 2002 Poolia Press release

Kommuniké från Poolia AB:s bolagsstämma den 8 april 2002 Ordinarie bolagsstämman i Poolia AB (publ) fattade idag följande beslut: Utdelning Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 11 april 2002. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg tisdagen den 16 april 2002. Styrelsen m.m. Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001. Samtliga styrelseledamöter omvaldes; Mats Edlund, Gunnar Ekdahl, Maria Lilja, Curt Lönnström, Ulf Sallnäs och Björn Örås. Styrelsearvodet fastställdes till oförändrat 480.000 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande. Emission av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B samt godkännande av överlåtelse av optionsrätter samt utgivande av personaloptioner. Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget skall upptaga förlagslån om nominellt högst 82.100 kronor genom emission av skuldebrev förenade med högst 82.100 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B i Poolia AB, till följd varav aktiekapitalet kan komma att ökas med högst 16.420 kronor. Emissionen av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till vissa tillsvidareanställda i Pooliakoncernen samt till Bolagets dotterbolag Poolia Sverige AB i syfte att dotterbolaget skall äga rätten att skilja av optionsrätterna och överlåta dessa på marknadsmässiga villkor till vissa tillsvidareanställda. Syftet är att främja de anställdas engagemang och öka deras incitament till goda insatser. Fullt utnyttjande av optionsrätterna innebär en utspädning av kapital och röster, inklusive tidigare utgivna och utestående teckningsoptioner till anställda, uppgående till ca 0,79 procent av det totala antalet aktier samt ca 0,47 procent av antalet röster. Bolagsstämman har vidare beslutat utge personaloptioner som ger möjlighet att köpa maximalt 18.000 aktier av serie B i Bolaget att erbjudas verkställande direktör och vice verkställande direktör i Bolaget. Då personaloptionerna avser befintliga aktier leder personaloptionsprogrammet inte till någon utspädning för Bolagets aktieägare. Bolagets kostnader för personaloptionsprogrammet är i huvudsak begränsat till sociala avgifter på personaloptionerna. För mer information kontakta: Mats Edlund, VD, tel 08-555 650 50 Kjell-Åke Jägenstedt, CFO, tel 08-555 650 09 Se även vår hemsida: www.poolia.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/08/20020408BIT01060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/08/20020408BIT01060/wkr0002.pdf

Show as PDF