Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2001

12:04 / 21 February 2002 Poolia Press release

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2001 · Omsättningen under räkenskapsåret ökade med 12,9% till 1043,2 MSEK (923,9). · Resultatet före skatt uppgick till 18,0 MSEK (67,2) och rörelseresultatet till 1,3 MSEK (63,6). · Vinsten per aktie uppgick till 0,23 SEK (2,50). · Utdelningen föreslås bli 0,25 SEK (0,75) per aktie. · Verksamhet har startats i Norge och Tyskland. · Efter periodens utgång har varumärket Uniflex lanserats för tjänster inom området "Generalist Staffing". Omsättning Omsättningen under räkenskapsåret ökade med 12,9% till 1043,2 MSEK (923,9) varav verksamheter utanför Sverige 139,3 MSEK (0,1). Omsättning i under året förvärvade bolag uppgick till 174,2 MSEK. Exklusive förvärvade verksamheter minskade omsättningen med 5,9%. Personaluthyrning var fortsatt det dominerande tjänsteområdet. Tillväxten var 14,4%. I absoluta tal var yrkesområdet Ekonomi störst. Omsättningens fördelning på tjänsteområden: Jan-Dec Jan-Dec Förändring Andel % Andel % MSEK 2001 2000 % 2001 2000 Personaluthyrning 971,4 848,8 14,4 93 92 Rekrytering 59,0 64,5 -8,5 6 7 Personalentreprenad 12,8 10,6 20,8 1 1 Summa 1043,2 923,9 12,9% 100 100 Resultat Resultatet före skatt uppgick till 18,0 MSEK (67,2). Rörelseresultatet uppgick till 1,3 MSEK (63,6). Nyetableringar och förvärv utanför Sverige har under perioden belastat resultatet med ca 18 MSEK. Minskad efterfrågan inom bland annat telekomsektorn samt en forsatt svag konjunktur har medfört att 1.146 personer har lämnat koncernen. Per den 1 januari 2001 förvärvades 51% av A&Z (Arbeit & Zeit Renate Sandow GmbH) samt 100% av Poolia Vård AB (CSI Competence Sköterskejouren International AB). Koncernens finansnetto uppgick för perioden till 16,7 MSEK (3,6). Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2001 till 441,8 MSEK (516,8). Kassaflödet från rörelsen var 18,2 MSEK (87,5). Soliditeten uppgick per den 31 december 2001 till 77,9% (74,8). Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 70,2 MSEK (42,7) varav goodwill 53,9 MSEK. Medarbetare Antalet årsanställda uppgick i genomsnitt till 2 603 personer (2 079). Per den 31 december 2001 uppgick antalet anställda till 2 431 personer (3 027). Moderbolaget I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling samt finansförvaltning. Omsättningen uppgick till 5,9 MSEK (3,8) och resultatet före skatt till 0,7 MSEK (1,5). Marknad Under de tre första kvartalen 2001 omsatte den svenska bemanningsbranschen (SPUR - anslutna företag) 6.784 MSEK. Poolias marknadsandel efter de tre första kvartalen 2001 uppgick till 10,5 %. Helårssiffran för 2000 var 11,5%. Fjärde kvartalet Omsättningen uppgick till 230,9 MSEK (271,7), en minskning med 15,0%. Resultatet före skatt uppgick till -11,0 MSEK (14,7) och rörelseresultatet till -14,9 MSEK (12,2). Nyetableringar och förvärv utanför Sverige har under perioden belastat resultatet med ca 9,5 MSEK. Kvartalet uppvisar positivt kassflöde med 28,3 MSEK från den löpande verksamheten. Viktiga händelser efter periodens utgång Poolia har bildat ett dotterbolag för tjänsterna, "generalist staffing" växel/reception, internservice samt tjänsterna inom LO-området. De tjänsterna marknadsförs från och med den 1 februari 2002 under varumärket Uniflex. Per den 1 januari 2002 förvärvade Poolia de resterande 49% av bolaget A&Z (Arbeit & Zeit Renate Sandow GmbH). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/21/20020221BIT00590/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/21/20020221BIT00590/bit0001.pdf Hela bokslutskomminkén

Show as PDF