Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2001

13:05 / 14 August 2001 Poolia Press release

Poolia AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2001 · Omsättningen för perioden ökade med 38,2% till 578,9 MSEK (418,8). · Resultatet före skatt uppgick till 23,4 MSEK (33,5) och rörelseresultatet till 14,8 MSEK (32,8). · Vinsten per aktie uppgick till 0,58 SEK (1,17). · Fondemission (2:1) har genomförts efter beslut på ordinarie bolagsstämma · Extra bolagsstämma har beslutat om fortsättning av incitamentsprogrammet. · Verksamhet har startats i Norge Omsättning Omsättningen för perioden ökade med 38,2 % till 578,9 MSEK ( 418,8) varav verksamheter utanför Sverige 63,5 MSEK (0). Omsättning i förvärvade bolag uppgick till 82,0 MSEK. Exklusive förvärvade verksamheter var omsättningsökningen 18,6%. Personaluthyrning var fortsatt det dominerande tjänsteområdet. Tillväxten var 40,4 %. I absoluta tal var yrkesområdet Ekonomi störst. Omsättningens fördelning på tjänsteområden: Jan - Jun Jan - Jun Förändring Andel % Andel % MSEK 2001 2000 % 2001 2000 Personaluthyrn 536,4 382,0 40,4 93 91 ing Rekrytering 36,4 32,1 13,4 6 8 Personalentrep 6,1 4,7 29,8 1 1 renad Summa 578,9 418,8 38,2 100 100 Resultat Resultatet före skatt uppgick för perioden till 23,4 MSEK (33,5). Rörelseresultatet uppgick till 14,8 MSEK (32,8). Nyetableringar och förvärv utanför Sverige har under perioden belastat resultatet med ca 6 MSEK. Minskad efterfrågan inom bland annat telekomsektorn har medfört en personal-reduktion med ca 250 personer under andra kvartalet. De förvärvade bolagen A&Z (Arbeit & Zeit Renate Sandow GmbH) och CSI Competence Sköterskejouren International AB ingår i resultatet från 1 januari 2001. Koncernens finansnetto uppgick för perioden till 8,6 MSEK (0,7). Händelser under andra kvartalet Dotterbolag bildades i Norge. Verksamheten startade i april 2001 i Oslo. På ordinarie bolagsstämma 5 april 2001 fastställdes utdelningen till 2:25 SEK per aktie. Bolagsstämman beslutade också om genomförande av fondemission varigenom bolagets aktiekapital ökades till 4.599.832,80 SEK genom överföring av 3.066.555,20 SEK från överkursfonden. Fondemissionen innebar att aktieägare för varje gammal aktie erhöll två nya aktier. En extra bolagsstämma den 18 maj 2001 beslutade om fortsättning av det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som infördes föregående år. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni 2001 till 445,7 MSEK (76,8). Kassaflödet från rörelsen var under perioden 3,8 MSEK (38,9). Under perioden har förvärv skett av Alecta-rättigheter (SPP) för 26,6 MSEK vilket kortsiktigt minskat kassaflödet från rörelsen. Under andra kvartalet 2001 har bolaget tillförts 1,1 MSEK i samband med anställdas tecknande av optionsrätter. Aktieutdelning har lämnats med 17,2 MSEK. Soliditeten uppgick till 74% (52). Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar har under perioden uppgått till 52,4 MSEK (22,5) varav goodwill 49,7 MSEK. Medarbetare Antalet årsanställda har under perioden i genomsnitt uppgått till 2 716 personer (1 840). Per den 30 juni 2001 uppgick antalet anställda till 3 066 personer (2 668). Moderbolaget I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling samt finans-förvaltning. Omsättningen under perioden uppgick till 2,2 MSEK (1,4) och resultatet före skatt till 7,3 MSEK (-0,4). Marknad Under första kvartalet 2001 omsatte den svenska bemanningsbranschen ( SPUR - anslutna företag) 2.400 MSEK. Poolias marknadsandel första kvartalet 2001 uppgick till 11,5 % ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/14/20010814BIT00590/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/14/20010814BIT00590/bit0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF