Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia beslutar om optionsrätter samt personaloptioner

11:07 / 18 May 2001 Poolia Press release

Poolia beslutar om optionsrätter samt personaloptioner Poolia beslöt idag vid en extra bolagsstämma att upptaga förlagslån genom emission av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B samt godkännande av överlåtelse av optionsrätter samt utgivande av personaloptioner. Beslutet gäller upptagande av förlagslån om nominellt högst 82.650 kronor genom emission av skuldebrev förenade med högst 82.650 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B i Poolia AB (publ), till följd varav aktiekapitalet kan komma att ökas med högst 16.530 kronor. Emissionen av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till vissa tillsvidareanställda i Pooliakoncernen samt till Bolagets dotterbolag Poolia Sverige AB i syfte att dotterbolaget skall äga rätten att skilja av optionsrätterna och överlåta dessa på marknadsmässiga villkor till vissa tillsvidareanställda. Syftet är att främja de anställdas engagemang och öka deras incitament till goda insatser. Fullt utnyttjande av optionsrätterna innebär en utspädning av kapital och röster, inklusive tidigare utgivna och utestående teckningsoptioner till anställda, uppgående till ca 0,6 procent av det totala antalet aktier samt ca 0,4 procent av antalet röster. Bolagsstämman har vidare beslutat utge personaloptioner som ger möjlighet att köpa maximalt 18.000 aktier av serie B i Bolaget att erbjudas verkställande direktör och vice verkställande direktör i Bolaget. Då personaloptionerna avser befintliga aktier leder personaloptionsprogrammet inte till någon utspädning för Bolagets aktieägare. Bolagets kostnader för personaloptionsprogrammet är i huvudsak begränsat till sociala avgifter på personaloptionerna. Stockholm den 18 maj 2001 Poolia AB (publ) För ytterligare information: Kjell-Åke Jägenstedt, Finansdirektör, tel: 08-555 650 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/18/20010518BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/18/20010518BIT00300/bit0001.pdf

Show as PDF