Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Delårsrapport för perioden 1 januari # 31 mars 2001

13:20 / 10 May 2001 Poolia Press release

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2001 - Omsättningen för perioden januari - mars 2001 ökade med 55% till 304 MSEK (196). - Resultat före skatt uppgick till 18,6 MSEK (15,5) och rörelseresultatet till 14,3 MSEK (15,1). - Vinst per aktie uppgick till 0,50 (0,56) SEK. - Det tyska bemanningsföretaget A & Z i Hamburg har förvärvats. - Förvärv har skett av Competence Sköterskejouren som bildar basen för Poolia Vård. - Lokalkontor öppnat i Karlskoga. - Under april har verksamhet startats i Norge. - Efter periodens utgång har fondemission (2:1) genomförts. Omsättning Omsättningen för perioden januari - mars 2001 ökade med 55% till 304 MSEK (196). Omsättning för verksamheter utanför Sverige uppgår till 31 MSEK (0). Förvärvad omsättning uppgår till 40,7 MSEK. Exklusive förvärvade verksamheter var omsättningsökningen 34%. Personaluthyrning är det fortsatt dominerande tjänsteområdet. Tillväxten var 58 %. I absoluta tal är yrkesområdet Ekonomi störst. Omsättningen fördelar sig på tjänsteområden enligt följande: Jan-Mars Jan-Mars Förändring Andel % Andel % MSEK 2001 2000 % 2001 2000 Personaluthyrning 281,9 178,4 58,0 93 91 Rekrytering 18,7 16,0 16,9 6 8 Personalentreprenad 3,2 2,1 52,4 1 1 Summa 303,8 196,5 54,6 100 100 Resultat Resultatet före skatt uppgick för perioden till 18,6 MSEK (15,5). Rörelseresultatet uppgick till 14,3 MSEK (15,1). Nyetableringar och förvärv utanför Sverige har under perioden belastat resultatet med ca 2 MSEK. De förvärvade bolagen A&Z (Arbeit & Zeit Renate Sandow GmbH) och CSI Competence Sköterskejouren International AB ingår i resultatet från 1 januari 2001. Koncernens finansnetto uppgick för perioden till 4,3 MSEK (0,4). Förvärv och nyetableringar Förvärv har skett av aktiemajoriteten i det tyska bemanningsföretaget A&Z (Arbeit & Zeit Renate Sandow GmbH). Återstående andel kommer att förvärvas i januari 2002. Bolaget har ca 500 anställda koncentrerat till Hamburgområdet. Två tredjedelar av konsulterna är tjänstemän, bl.a. inom området ekonomi. En tredjedel arbetar inom Teknik & Industri-segmenten. A&Z är bas för fortsatt expansion i Tyskland. Förvärv har också skett av CSI Competence Sköterskejouren International AB (namnändrat till Poolia Vård AB). Företaget var landets tredje största bemanningsföretag inom vårdsektorn. Bolaget har över 100 konsulter inom offentlig och privat sjukvård. Competence Sköterskejouren bildar grunden för yrkesområdet Poolia Vård. Dotterbolag har bildats i Norge. Verksamheten har startat i april 2001 med början i Oslo. De nya yrkesområdena Personal & Lön samt Läkemedel har startat från 1 januari 2001. Etablering av lokalkontor har skett i Karlskoga. Viktiga händelser efter periodens utgång På ordinarie bolagsstämma 5 april 2001 fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna om 2:25 SEK per aktie. Bolagsstämman beslöt också om genomförande av fondemission varigenom bolagets aktiekapital ökades till 4.599.832,80 SEK genom överföring av 3.066.555,20 SEK från överkursfonden. Fondemissionen innebär att aktie- ägare för varje gammal aktie erhöll två nya aktier. En extra bolagsstämma den 18 maj 2001 kommer att behandla frågan om fortsättning av det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som infördes föregående år. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick vid första kvartalets slut till 466,5 MSEK (68,2). Kassaflödet från rörelsen var under perioden 1,1 MSEK (18,2). Förvärv har skett av SPP-rättigheter för 24,2 MSEK vilket inverkat på kassaflödet från rörelsen. Soliditeten uppgick till 71% (54%). Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar har under perioden uppgått till 52,6 MSEK (17,9) varav goodwill 50,7 MSEK. Medarbetare Antal årsanställda har under perioden i genomsnitt uppgått till 2 746 personer (1 688). Per den 31 mars uppgick antal anställda till 3 271 personer (2 177). Moderbolaget I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling samt finans-förvaltning. Omsättningen under perioden uppgick till 0,9 MSEK (0,7) och resultatet före skatt till 3,8 MSEK (0,2). Marknad År 2000 omsatte den svenska bemanningsbranschen (SPUR - Branschför- bundet) 8 052 MSEK, en tillväxt på 67,6 % jämfört med samma period året innan. Poolias marknadsandel uppgick år 2000 till 11,5 %, en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med helårssiffran 1999. Utsikter för 2001 Poolia har ambitionen att innevarande år nå en högre omsättningstillväxt än branschen, med god lönsamhet. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport jan - jun 14 aug 2001 Delårsrapport jan - sep 7 nov 2001 Bokslutskommuniké 2001 feb 2002 Stockholm den 10 maj 2001 Mats Edlund VD Upplysningar Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation, RR20. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2000. Goodwillavskrivning på förvärv gjorda under första kvartalet 2001 sker med en avskrivningstid på 20 år, då de är att betrakta som väsentliga strategiska förvärv. Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Mats Edlund, VD, tel 08- 555 650 50, Kjell Åke Jägenstedt, Finansdirektör, tel 08-555 650 09 Poolia är ett av de ledande bemanningsföretagen i Sverige. Verksamheten inbegriper tjänsteområdena Personaluthyrning, Rekrytering/Search och Personalentreprenad. Inom respektive tjänsteområde är verksamheten indelad i yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, Personal & Lön, Teknik & Industri, Sälj & Marknad, Juridik, Pedagogik, Vård samt Läkemedel. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/10/20010510BIT00660/bit0001.DOC Hela Rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/05/10/20010510BIT00660/bit0001.pdf Hela Rapporten

Show as PDF