Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kommuniké från Poolia AB:s bolagsstämma den 5 april 2001

18:05 / 5 April 2001 Poolia Press release

Kommuniké från Poolia AB:s bolagsstämma den 5 april 2001 Ordinarie bolagsstämman i Poolia AB (publ) fattade idag följande beslut: Utdelning Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 10 april 2001. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg tisdagen den 17 april 2001. Styrelsen m.m. Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2000. Samtliga styrelseledamöter omvaldes; Mats Edlund, Gunnar Ekdahl, Maria Lilja, Curt Lönnström, Ulf Sallnäs och Björn Örås. Styrelsearvodet fastställdes till oförändrat 480.000 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman omvaldes Björn Örås till styrelsens ordförande. Bolagsordningens aktiekapitalsgränser Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagsordningens aktiekapitalsgränser höjs till att vara lägst 4.000.000 kronor och högst 16.000.000 kronor för att möjliggöra fondemissionen nedan. Fondemission Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets skall genomföra en fondemission varigenom bolagets aktiekapital skall ökas från 1.533.277,60 kronor till 4.599.832,80 kronor genom överföring av 3.066.555,20 kronor från överkursfonden. Fondemissionen skall genomföras genom att aktieägarna för envar gammal aktie erhåller två nya aktier. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med för räkenskapsåret 2001. Avstämningsdag för fondemissionen skall vara måndagen den 30 april 2001. Extra bolagsstämma Vid bolagsstämman lämnades också information om att bolaget som ett led i det tre-åriga incitamentsprogram som sjösattes år 2000 har för avsikt att inom kort kalla till en extra bolagsstämma vid vilken styrelsen kommer att föreslå en fortsättning genom utgivning av årets program, i enlighet med de riktlinjer som styrelsen antog år 2000. Närmare information kring incitamentsprogrammet kommer att ges i kallelsen till bolagsstämman För mer information kontakta: Mats Edlund, VD, Poolia AB (publ) tel 08-555 650 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/05/20010405BIT01250/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/05/20010405BIT01250/bit0002.pdf

Show as PDF