Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Extra bolagsstämma i Poolia för incitamentsprogram

17:51 / 18 April 2001 Poolia Press release

Extra bolagsstämma i Poolia för incitamentsprogram Styrelsen i Poolia AB (publ) (Bolaget) har beslutat föreslå extra bolagsstämma den 18 maj 2001 att införa incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Pooliakoncernen i form av ett optionslåneprogram likartat det som Bolaget gav ut under år 2000. Optionslåneprogrammet innebär upptagande av förlagslån om nominellt högst 82.650 kronor genom emission av skuldebrev förenade med högst 82.650 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B i Bolaget, till följd varav Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 16.530 kronor, innebärande en utspädningseffekt inklusive utestående teckningsoptioner på ca. 0,6 procent av det totala antalet aktier samt ca. 0,4 procent av antalet röster. Emissionen av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till ledande befattningshavare som var tillsvidareanställda i Poolia AB eller dess dotterbolag den 1 maj 2000 samt till Bolagets dotterbolag Poolia Sverige AB i syfte att dotterbolaget skall äga rätt att skilja av optionsrätterna och att överlåta dessa på marknadsmässiga villkor till befattningshavare som tillsvidareanställts i Pooliakoncernen efter den 1 maj 2000. Det är styrelsens avsikt att även för nästkommande år föreslå bolagsstämman sådant optionslåneprogram med likartad utformning som i det föreslagna och tidigare utgivet program. Styrelsen har vidare beslutat föreslå bolagsstämman att utge maximalt 18.000 personaloptioner att erbjudas verkställande direktör och vice verkställande direktör i Bolaget. En personaloption ger optionsinnehavaren möjlighet att under optionens löptid förvärva en aktie av serie B i Bolaget till ett bestämt pris, det s.k. lösenpriset, som motsvarar marknadspriset för aktien vid tilldelningsdagen. Personaloptionen är inte överlåtbar och upphör att gälla vid anställningens upphörande. Personaloptionerna löper t.o.m. den 6 april 2003. Då personaloptionerna avser befintliga aktier leder personaloptionsprogrammet inte till någon utspädning för Bolagets aktieägare. Bolagets kostnader för personaloptionsprogrammet är i huvudsak begränsat till sociala avgifter på personaloptionerna. Programmen avser att vara ett incitament för de anställda inom Pooliakoncernen och positivt påverka koncernens fortsatta utveckling och därmed vara till fördel för aktieägarna. Stockholm den 18 april 2001 Poolia AB Styrelsen För ytterligare information: Kjell-Åke Jägenstedt, Finansdirektör Poolia AB, Tel: 08-5556 5009 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/18/20010418BIT00950/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/18/20010418BIT00950/bit0002.pdf

Show as PDF