Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Aktieägarna i POOLiA AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 5 april 2001 klockan 16.00 i bo

08:31 / 8 March 2001 Poolia Press release

Aktieägarna i POOLiA AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 5 april 2001 klockan 16.00 i bolagets lokaler med adress Warfvinges väg 20 i Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 26 mars 2001, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget under adress POOLiA AB, att. Tarja Roghult, Warfvinges väg 20, 112 51 Stockholm, per telefon 08- 555 650 33 eller per e-post: tarja.roghult@poolia.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 12.00 måndagen den 2 april 2001. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och antal biträden. För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 26 mars 2001. Förslag till dagordning 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande vid stämman 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 Godkännande av dagordningen 5 Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2000 8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn 13 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 14 Förslag till ändring av bolagsordningen 15 Förslag till fondemission 16 Stämmans avslutande Förslag till beslut Punkt 9 - Förslag till resultatdisposition och avstämningsdag för utdelning Styrelsen föreslår att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 32.770.695 kronor disponeras så att 2,25 kronor per aktie utdelas till aktieägarna och att återstående belopp om 15.521.322 kronor överföres i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 10 april 2001. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg tisdagen den 17 april 2001. Punkt 11 - Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Aktieägare som representerar mer än 40 procent av röstetalet och kapitalet i bolaget avser föreslå att antalet styrelseledamöter skall vara sex, utan suppleanter. Punkt 12 - Förslag till styrelsearvode Aktieägare som representerar mer än 40 procent av röstetalet och kapitalet i bolaget avser föreslå att styrelsearvodet fastställs till 480.000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna enligt styrelsens bestämmande. Punkt 13 - Förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Aktieägare som representerar mer än 40 procent av röstetalet och kapitalet i bolaget avser föreslå omval av Mats Edlund, Gunnar Ekdahl, Maria Lilja, Curt Lönnström, Ulf Sallnäs och Björn Örås som styrelseledamöter. Punkt 14 - Förslag till ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att gränserna för bolagets aktiekapital ändras till att vara lägst 4.000.000 kronor och högst 16.000.000 kronor. Punkt 15 - Förslag till fondemission Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital skall ökas från 1.533.277,60 kronor till 4.599.832,80 kronor genom överföring av 3.066.555,20 kronor från överkursfonden. Fondemissionen skall genomföras genom att aktieägarna för envar gammal aktie erhåller två nya aktier. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med för räkenskapsåret 2001. Avstämningsdag för fondemissionen skall vara måndagen den 30 april 2001. Aktieägare som representerar mer än 40 procent av röstetalet och kapitalet i bolaget har förklarat sig stå bakom styrelsens förslag enligt punkterna 9, 14 och 15. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med torsdagen den 29 mars 2001 och kommer att sändas till de aktieägare som så begär och som uppger sin adress. * * * Stockholm i mars 2001 POOLiA AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/08/20010308BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/08/20010308BIT00040/bit0001.pdf

Show as PDF