Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Bokslutskommuniké 2000

12:36 / 22 February 2001 Poolia Press release

Bokslutskommuniké 2000 · Omsättningen för perioden januari - december 2000 ökade med 88,3% till 923,9 MSEK (490,7). · Koncernens resultat före skatt ökade med 84,9% till 67,2 MSEK (36,4) och rörelseresultatet ökade med 127,3% till 63,6 MSEK (28,0). · Rörelseresultatet inkluderar överskottsmedel från SPP med 3,7 MSEK (kvartal 2) och avsättning till vinstandelsstiftelse med 3,3 MSEK (kvartal 4). · Nyemission i november tillförde netto 396,5 MSEK. · Vinst per aktie ökade med 60,8% till 7,51 SEK (4,67). · Utdelningen föreslås bli 2,25 (1,00) SEK per aktie. · Bolagsstämman föreslås besluta om fondemission (2:1). · Kassaflödet från den löpande verksamheten var 87,5 MSEK (-12,9). · 2001: · Competence Sköterskejouren har förvärvats efter periodens utgång. · Det tyska bemanningsföretaget A&Z i Hamburg har förvärvats efter periodens utgång. · Beslut har fattats att starta verksamhet i Norge. Omsättning Omsättningen för perioden januari - december 2000 ökade med 88,3% till 923,9 MSEK (490,7). Personaluthyrning är det fortsatt dominerande tjänsteområdet med en tillväxt på 88,9%. De yrkesområden inom Personaluthyrningen som växer snabbast är fortfarande Teknik & Industri och Kontor. I absoluta tal är yrkesområdet Ekonomi störst. Den största omsättningsökningen stod yrkesområdet Kontor för. Omsättningen fördelar sig på tjänsteområden enligt följande: Jan - Jan - Förändrin Andel Andel Dec Dec g % % MSEK 2000 1999 % 2000 1999 Personaluthyrnin 848,8 449,4 88,9 92 92 g Rekrytering 64,5 36,3 77,7 7 7 Personalentrepre 10,6 5,0 111,9 1 1 nad Summa 923,9 490,7 88,3 100 100 Resultat Resultatet före skatt uppgick för perioden januari - december till 67,2 MSEK (36,4). Rörelseresultatet uppgick till 63,6 MSEK (28,0). Rörelseresultatet för perioden januari - december inkluderar överskottsmedel från SPP med 3,7 MSEK. Koncernens finansnetto uppgick till 3,6 MSEK (8,4). Föregående års höga finansnetto beror på en realisationsvinst vid aktieförsäljning. Vid beräkning av årets skatt har avdrag skett för nyemissionskostnader vilket lett till en effektiv skattesats på 23,8% för året. Fjärde kvartalet Omsättningen för fjärde kvartalet 2000 uppgick till 271,7 MSEK (169,4), en tillväxt på 60,4%. Resultatet före skatt för perioden uppgick till 14,7 MSEK (19,3) och rörelseresultatet till 12,2 MSEK (18,8). Rörelseresultatet inkluderar helårsavsättning till vinstandelsstiftelse för personalen med 3,3 MSEK (0). Startkostnader för utlandsetablering har belastat resultatet med 3,6 MSEK. Varumärkesinvesteringarna har under fjärde kvartalet varit väsentligt större än motsvarande period föregående år. Under fjärde kvartalet har kompletterande investeringar och tilläggs- köpeskillingar avseende tidigare etableringar och företagsförvärv skett med 14,0 MSEK. I övrigt har inga större investeringar skett under kvartalet. Poolia genomförde i november en riktad nyemission om 968.000 aktier av serie B vilken inbringade 396,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Emissionen skapar möjlighet att expandera dels inom ett antal nischområden i Sverige dels på vissa marknader utanför Sverige där det finns goda tillväxt-möjligheter. Styrelsen har beslutat att 5% av årets resultat före finansiella poster skall avsättas i en stiftelse för personalen. Nittio procent av stiftelsens pengar ska användas till att köpa aktier i Poolia. Lokalkontorsetableringen i Sverige har fortsatt och nya kontor har öppnats i Ludvika och Gävle Viktiga händelser efter periodens utgång Poolia har förvärvat Competence Sköterskejouren AB. Företaget är landets tredje största bemanningsföretag inom vårdsektorn. Bolaget har över 100 konsulter inom offentlig och privat sjukvård. Sköterskejouren bildar grunden för yrkesområdet Poolia Vård. Poolia har förvärvat det tyska bemanningsföretaget A&Z (Arbeit & Zeit Renate Sandow GmbH). Bolaget har cirka 500 anställda koncentrerat till Hamburgområdet. Två tredjedelar av konsulterna är tjänstemän bl a inom området ekonomi. En tredjedel arbetar inom Teknik & Industri-segmenten. Mixen av tjänster stämmer bra med Poolias profil. A&Z kommer att vara bas för fortsatt expansion i Tyskland. Beslut har fattats att bilda dotterbolag i Norge. VD har anställts och verksamhetsstart är beräknad till andra kvartalet 2001 med början i Oslo. Från årsskiftet har Poolia bildat ett nytt yrkesområde Personal & Lön. Yrkesområdet arbetar med strategiska och operativa personalfrågor samt support i administrativa uppgifter inom bland annat löneadministration. Nytt yrkesområde för Poolia är också Läkemedel som riktar sig mot företag i läkemedelsindustrin. Tjänstemixen består av kliniska prövningsledare, laboratoriepersonal, laboratorieassistenter och produktionspersonal. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 516,8 MSEK (65,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 87,5 MSEK (-12,9). I november genomfördes en riktad nyemission vilken tillförde bolaget 396,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Investeringar i rörelser och inventarier har under året påverkat kassaflödet netto med -27,5 MSEK. Under samma period har bolaget tillförts 1,2 MSEK i samband med anställdas tecknande av optionsrätter. Aktieutdelning har lämnats med 6,7 MSEK. Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 75% (54%). Investeringar Koncernens investeringar uppgick under perioden till 42,7 MSEK (31,2). Av investeringarna utgör nyetableringar samt företagsförvärv i Sverige 28,1 MSEK och investeringar i affärssystem 4,6 MSEK. Medarbetare Antal årsanställda har under perioden januari - december i genomsnitt uppgått till 2 079 personer (1 048). Per den 31 december uppgick antal anställda till 3 027 personer (1 980). Moderbolaget I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling samt finansförvaltning. Omsättningen uppgick till 3,8 MSEK (0,9) och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt till 1,5 MSEK (10,7). Marknad Under de tre första kvartalen 2000 omsatte branschen (SPUR - Bransch- förbundet) 5 670 MSEK, en tillväxt på 76% jämfört med samma period förra året då omsättningen uppgick till 3 214 MSEK. Poolias marknadsandel upp- gick i tredje kvartalet 2000 till 11,7%, en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med helårssiffran 1999. Förslag till utdelning och fondemission Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att utdelningen blir 2,25 SEK per aktie (1,00) samt att fondemission genomförs innebärande att för varje gammal aktie utges två nya. Kommande rapporttillfällen Årsredovisningen för Poolia AB (publ) kommer att finnas tillgänglig hos Poolia, Warfvingesväg 20, Stockholm samt på bolagets hemsida www.poolia.se. 05 april 2001 Bolagsstämma kommer att hållas i bolagets lokaler i Stockholm på Warfvinges väg 20, plan 5 kl. 16.00 10 maj 2001 Delårsrapport januari - mars 14 augusti 2001 Delårsrapport april - juni 07 november 2001 Delårsrapport juli - september februari 2002 Bokslutskommuniké 2001 Stockholm den 22 februari 2001 Styrelsen Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Mats Edlund, VD, tel 08- 555 650 50 Kjell Åke Jägenstedt, Finansdirektör, tel 08-555 650 09 Koncernens resultaträkning i sammandrag Helår Helår Okt - Dec (MSEK) 2000 1999 2000 Omsättning 923,9 490,7 271,7 Personalkostnader - - -224,6 750,6 400,5 Övriga kostnader -98,7 -57,4 -31,8 Resultat före avskrivningar 74,6 32,8 15,3 Avskrivningar -11,0 -4,8 -3,1 Rörelseresultat 63,6 28,0 12,2 Finansiella poster 3,6 8,4 2,5 Resultat före skatt 67,2 36,4 14,7 Skatt -16,0 -8,9 -0,5 Resultat 51,2 27,5 14,2 Koncernens balansräkning i sammandrag (MSEK) 2000-12- 1999-12- 31 31 Anläggningstillgångar 66,8 43,6 Övriga omsättningstillgångar 192,3 143,7 Kassa och bank 516,8 65,6 Summa tillgångar 775,9 252,9 Eget kapital 580,3 137,9 Latent skatteskuld 8,2 4,9 Långfristiga skulder 0,2 0,2 Kortfristiga skulder 187,2 109,9 Summa skulder och eget kapital 775,9 252,9 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Helår Helår Okt - Dec (MSEK) 2000 1999 2000 Kassaflöde från den löpande 87,5 -12,9 55,8 verksamheten Kassaflöde från -27,5 -28,1 -3,1 investeringsverksamheten Kassaflöde från 391,0 92,6 396,5 finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 451,0 51,7 449,2 Likvida medel vid periodens början 65,6 14,0 67,4 Kursdifferens i likvida medel 0,2 0 0,2 Likvida medel vid periodens slut 516,8 65,6 516,8 Nyckeltal Helår Helår Okt - Dec 2000 1999 2000 Rörelsemarginal, % 6,9 5,7 4,5 Vinstmarginal, % 7,3 7,4 5,4 Avkastning på sysselsatt 18,8 46,0 N/A kapital, % Avkastning på totalt kapital, % 13,1 22,0 N/A Soliditet, % 74,8 54,5 74,8 Andel riskbärande kapital, % 75,9 56,4 75,9 Antal årsanställda, genomsnitt 2 079 1 048 2 508 Omsättning per anställd, TSEK 444 468 N/A Antal aktier, genomsnitt 6 817 5 882 7 171 404 218 866 Antal aktier, utestående 7 666 6 698 7 666 388 388 388 Vinst efter full skatt per 7,51 4,67 1,98 aktie, SEK Eget kapital per aktie, SEK 75,70 20,59 75,70 Poolia är ett av de ledande bemanningsföretagen i Sverige. Verksamheten inbegriper tjänsteområdena Personaluthyrning, Rekrytering- /Search och Personalentreprenad. Inom respektive tjänsteområde är verksamheten indelad i yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, Personal & Lön, Teknik & Industri, Sälj och Marknad, Juridik, Pedagogik, Vård samt Läkemedel. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00910/bit0001.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00910/bit0001.pdf Hela Bokslutskommunikén

Show as PDF