Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2001

10:58 / 7 November 2001 Poolia Press release

POOLIA AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2001 · Omsättningen för perioden ökade med 24,6% till 812,3 MSEK (652,2). · Resultatet före skatt uppgick till 29,0 MSEK (52,5) och rörelseresultatet till 16,2 MSEK (51,4). · Vinsten per aktie uppgick till 0,67 SEK (1,84). · Nya verksamheter har startats i Frankfurt och Berlin. · Omsättning Omsättningen för perioden ökade med 24,6 % till 812,3 MSEK (652,2) varav verksamheter utanför Sverige 101,6 MSEK (0). Omsättning i förvärvade bolag uppgick till 128,7 MSEK. Exklusive förvärvade verksamheter var omsättningsökningen 4,8 %. Omsättningens fördelning på tjänsteområden: Jan - Sep Jan - Sep Förändring Andel % Andel % MSEK 2001 2000 % 2001 2000 Personaluthyrning 755,6 599,2 26,1 93 92 Rekrytering 47,6 45,1 5,5 6 7 Personalentreprena 9,1 7,9 15,2 1 1 d Summa 812,3 652,2 24,6% 100 100 Resultat Resultatet före skatt uppgick för perioden till 29,0 MSEK (52,5). Rörelseresultatet uppgick till 16,2 MSEK (51,4). Nyetableringar och förvärv utanför Sverige har under perioden belastat rörelseresultatet med ca 8,5 MSEK. De förvärvade bolagen A&Z (Arbeit & Zeit Renate Sandow GmbH) och CSI Competence Sköterskejouren International AB ingår i resultatet från 1 januari 2001. Koncernens finansnetto uppgick för perioden till 12,8 MSEK (1,1). Tredje kvartalet Omsättningen för tredje kvartalet 2001 uppgick till 233,4 MSEK (233,4). Resultatet före skatt för perioden uppgick till 5,6 MSEK (19,0) och rörelseresultatet till 1,4 MSEK (18,6). Minskad efterfrågan inom främst yrkesområdena Kontor och Industri, har medfört att antalet anställda under tredje kvartalet minskats med 407 personer. Anpassning av antalet anställda har skett löpande under kvartalet. Antalet verksamhetsorter har reducerats något och uppgår nu till 25 st. i Sverige. Yrkesområdena Vård och Pedagogik har under perioden haft fortsatt tillväxt. Nya lokalkontor har startats i Frankfurt och Berlin. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september 2001 till 428,6 MSEK (67,4). Kassaflödet från rörelsen var under perioden -10,1 MSEK (31,7). Soliditeten uppgick till 78% (51) Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar har under perioden uppgått till 55,8 MSEK (25,6) varav goodwill 51,7 MSEK. Medarbetare Antalet årsanställda har under perioden i genomsnitt uppgått till 2 631 personer (1 936). Per den 30 september 2001 uppgick antalet anställda till 2 659 personer (2 869). Moderbolaget I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling samt finansförvaltning. Omsättningen för perioden uppgick till 3,7 MSEK (2,9) och resultatet före skatt till 12,5 MSEK (0,5). Marknad Under första halvåret 2001 omsatte den svenska bemanningsbranschen (SPUR - anslutna företag) 4.677 MSEK. Poolias marknadsandel första halvåret 2001 uppgick till 11 % (10). Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2001 21 feb 2002 Stockholm den 7 nov 2001 Mats Edlund VD Upplysningar Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation, RR20. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2000. Goodwillavskrivning på förvärv gjorda under första kvartalet 2001 sker med en avskrivningstid på 20 år, då de är att betrakta som väsentliga strategiska förvärv. Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Mats Edlund, VD, tel 08- 555 650 50 Kjell Åke Jägenstedt, Finansdirektör, tel 08-555 650 09 Poolia är ett av de ledande bemanningsföretagen i Sverige. Verksamheten inbegriper tjänsteområdena Personaluthyrning, Rekrytering/Search och Personalentreprenad. Inom respektive tjänsteområde är verksamheten indelad i yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, Personal & Lön, Teknik & Industri, Sälj & Marknad, Juridik, Pedagogik, Vård samt Läkemedel ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00500/bit0002.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00500/bit0002.pdf Hela Rapporten

Show as PDF