Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Delårsrapport för perioden 1 januari 2000 - 31 mars 2000

12:10 / 18 May 2000 Poolia Press release

Poolia AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 2000 - 31 mars 2000 - Omsättningen under perioden januari - mars ökade med 106% till 196,5 MSEK - Resultatet före skatt uppgick till 15,5 MSEK (7,3 MSEK) och rörelse- resultatet till 15,1 MSEK (1,3 MSEK) - Vinst per aktie uppgick till 1,67 SEK (1,04 SEK) - Expansionen fortsätter planenligt. POOLiA har hittills i år förvärvat ett bemanningsföretag, startat 5 lokalkontor och yrkesområdet Search. Omsättning Omsättningen för perioden januari - mars 2000 ökade med 106% till 196,5 MSEK (95,2 MSEK). Personaluthyrning är det fortsatt dominerande tjänsteområdet. Tillväxten var 105 %. De yrkesområden inom Personaluthyrning som växer snabbast är fortfarande Teknik & Industri och Kontor. I absoluta tal är yrkesområdet Ekonomi störst. Den största omsättningsökningen jämfört mot kvartal 1/1999 står yrkesområdet Kontor för. Omsättningen fördelar sig på tjänsteområden enligt följande: Jan - Mars Jan - Mars Förändring Andel % Andel % MSEK 2000 1999 % 2000 1999 Personaluthyrning 178,4 87,1 105 90,8 91,5 Rekrytering 16,0 7,7 108 8,1 8,1 Personalentreprenad 2,1 0,4 425 1,1 0,4 Summa 196,5 95,2 106 100 100 Resultat Resultatet före skatt uppgick för perioden januari - mars till 15,5 MSEK (7,3 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 15,1 MSEK. Motsvarande siffra för föregående år var 1,3 MSEK. Den förbättrade produktiviteten har medfört en förbättrad rörelsemarginal hittills under 2000, trots en ökning av marknadsinvesteringarna. Koncernens finansnetto uppgick för perioden till 0,4 MSEK (6,0 MSEK). Föregående års höga finansnetto förklaras av en vinst vid aktieförsäljning till personalen. Händelser under första kvartalet I februari förvärvades Resursen i Borlänge AB, med c:a 60 anställda verksamma inom yrkesområdena Ekonomi och Kontor i Borlänge och Falun. Under kvartalet har lokalkontorsetableringen fortsatt och nya kontor har öppnats i Helsingborg, Karlstad, Växjö, Kalmar och Umeå. Ett nytt affärsområde, Search, med inriktning på rekrytering av nyckelpersoner har också startats. Ett annat nytt affärsområde i Poolia är Vård. Den 29 januari 2000 tillträdde ny företagsledning i Poolia. Bolagets grundare och tidigare VD Björn Örås har utsetts till styrelseordförande. Ny VD är Mats Edlund, tidigare VD POOLiA Teknik & Industri AB. Till vice VD med ansvar för affärsutveckling har utsetts Susanne Nyström som också är VD i POOLiA Väst AB. Viktiga händelser efter periodens utgång POOLiA har etablerat ytterligare två lokalkontor, Karlskrona och Luleå. Ordinarie bolagsstämma hölls den 11 april 2000. Stämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 1,00 krona per aktie. Vidare beslutade stämman om införande av ett optionsprogram för anställda. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 68,2 MSEK (24,2 MSEK). Soliditeten uppgick till 53,6 % (24,7%). Kassaflödet från rörelsen var under perioden 18,2 MSEK. Investeringar Koncernens investeringar uppgick under perioden januari - mars till 17,9 MSEK (0,2 MSEK). Av investeringarna utgör företagsförvärv 12,1 MSEK och fortsatta investeringar i nya affärssystemet 1,8 MSEK. Under perioden har också investeringar skett i nya lokaler i Malmö och i de nystartade lokalkontoren. Medarbetare Antalet anställda har under perioden januari - mars i genomsnitt uppgått till 1688 personer (759 personer). Per den 31 mars 2000 uppgick antalet anställda till 2177 personer (1156 personer). Moderbolaget I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling samt finansförvaltning. Omsättningen första kvartalet uppgick till 0,7 MSEK och resultatet före skatt till 0,2 MSEK. Marknad Under 1999 omsatte branschen (SPUR - Branschförbundet) ca 4,8 miljarder SEK, en tillväxt på ca 71 procent jämfört med 1998 då omsättningen uppgick till 2,8 miljarder SEK. POOLiAs marknadsandel uppgick 1999 till 10,2% (9,1%) Utsikter för 2000 POOLiA har ambitionen att också innevarande år visa en högre omsättningstillväxt än branschen i övrigt, med fortsatt god lönsamhet. Koncernens resultaträkning i sammandrag Jan - Mars Jan - Mars Helår 2000 1999 1999 (MSEK) Omsättning 196,5 95,2 490,7 Rörelseintäkter 196,5 95,2 490,7 Externa kostnader -22,6 -14,9 -57,4 Personalkostnader -156,5 -78,3 -400,5 Resultat före avskrivningar 17,4 2,0 32,8 Avskrivningar -2,3 -0,7 -4,8 Rörelseresultat 15,1 1,3 28,0 Finansiella poster 0,4 6,0 8,4 Resultat före skatt 15,5 7,3 36,4 Skatt -4,3 -2,0 -8,9 Minoritet 0 -0,1 0 Resultat 11,2 5,2 27,5 Koncernens balansräkning i sammandrag (MSEK) 2000-03-31 1999-03-31 Helår . . . 1999 Anläggningstillgångar 58,4 17,4 43,6 Övriga omsättningstillgångar 151,8 53,4 143,7 Kassa och bank 68,2 24,2 65,6 Summa tillgångar 278,4 95,0 252,9 Eget kapital 149,1 22,4 137,9 Minoritet 0 1,1 0 Latent skatteskuld 5,1 1,8 4,9 Långfristiga skulder 0,2 0 0,2 Kortfristiga skulder 124,0 69,7 109,9 Summa skulder och eget kapital 278,4 95,0 252,9 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (MSEK) Jan - Mars Jan - Mars Helår 2000 1999 1999 Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,2 4,4 -12,9 Kassaflöde från investeringar -15,6 -1,1 -28,0 Kassaflöde från finansiering 0 7,0 92,6 Periodens kassaflöde 2,6 10,3 51,7 Likvida medel vid periodens början 65,6 13,9 13,9 Likvida medel vid periodens slut 68,2 24,2 65,6 Nyckeltal Jan - Mars Jan - Mars Helår 2000 1999 1999 Rörelsemarginal, % 7,7 1,4 5,7 Vinstmarginal, % 7,9 7,7 7,4 Avkastning på sysselsatt kapital, % N/A N/A 46,0 Avkastning på totalt kapital, % N/A N/A 22,0 Soliditet, % 53,6 24,7 54,5 Andel riskbärande kapital, % 55,4 26,6 56,4 Antal anställda, genomsnitt för 1688 759 1048 respektive period Omsättning per anställd, TSEK 116 125 468 Antal aktier, genomsnitt 6 698 388 5 000 000 5 882 218 Antal aktier, utestående vid slutet av 6 698 388 5 000 000 6 698 388 perioden Vinst efter full skatt per aktie, SEK 1,67 1,04 4,67 Eget kapital per aktie, SEK 22,26 4,7 20,59 Kommande rapporttillfällen 15 augusti 2000. Delårsrapport januari - juni 8 november 2000 Delårsrapport januari - september 22 februari 2001 Bokslutskommuniké 2000 Stockholm den 18 maj 2000 VD Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Mats Edlund, VD, tel 08-555 655 06 Gösta Burlin, Ekonomichef tel 08-555 650 57 POOLiA är en av de ledande aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Verksamheten inbegriper tjänsteområdena Personaluthyrning, Rekrytering och Personalentreprenad. Inom respektive tjänsteområde är verksamheten indelad i yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, Teknik & Industri, Sälj & Marknad, Juridik samt Search. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00320/bit0002.pdf

Show as PDF