Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Ordinarie bolagsstämma i Poolia AB

19:16 / 11 April 2000 Poolia Press release

Ordinarie bolagsstämma i Poolia AB Vid ordinarie bolagsstämma i Poolia AB omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Maria Lilja, Ulf Sallnäs, Gunnar Ekdahl, och Curt Lönnström. Nyval av Mats Edlund. Till ordinarie revisor omvaldes Arthur Andersen (KB) med nuvarande auktoriserade revisorn Lars Svantemark som huvudansvarig revisor. Vid det efterföljande konstituerande sammanträdet omvaldes Björn Örås till styrelsens ordförande. Vidare beslutade stämman om utdelning till aktieägarna om 1,00 krona per aktie. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 14 april 2000. Utdelning beräknas komma att utsändas från VPC AB onsdagen den 19 april 2000. Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, utgivande av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att styrelsen ej genom bemyndigandet skall kunna besluta om nyemission eller utgivande av skuldebrev som innebär att bolagets antal aktier kan ökas med mer än 670 000 B-aktier. Vidare beslutade stämman om att godkänna styrelsens förslag om upptagande av förlagslån om nominellt högst 19.225 kronor genom emission av skuldebrev förenade med högst 19.225 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B i Poolia AB (publ) (Bolaget), till följd varav Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 3.845 kronor. Emissionen av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till vissa tillsvidareanställda i Pooliakoncernen samt till Bolagets dotterbolag Poolia Sverige AB i syfte att dotterbolaget skall äga rätt skilja av optionsrätterna och överlåta dessa på marknadsmässiga villkor till vissa nyanställda i koncernen. Syftet är att främja de anställdas engagemang och öka de anställdas incitament till goda insatser. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 3.845 kronor genom utgivning av högst 19.225 aktier av serie B vilket motsvarar en utspädning med ca.0,29 procent av det totala antalet aktier samt ca. 0,16 procent av antalet röster. VD kommenterar första kvartalet 2000. Bokslutet för kvartal 1 är ännu inte helt färdig men vi gör följande bedömning: - Tillväxten har varit mycket god. En jämförelse med kvartal 1 1999 ger vid handen en tillväxt på ca 100% (96 MSEK 1999). - Rörelsemarginalen har under samma period förbättrats. VD:s presentationsmaterial finns tillgänglig på vår hemsida www.poolia.se Stockholm den 11 april 2000 Styrelsen Poolia AB (publ) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/11/20000411BIT01680/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/2000/04/11/20000411BIT01680/bit0002.pdf

Show as PDF